Pokretnina

AUTOTEHNIK d.o.o. Gradačac u stečaju - Prodaja pokretne opreme stečajnog dužnika

"AUTOTEHNIK" d.o.o.

export - import,trgovinu,promet i usluge Gradačac,u stečaju 

76250 Gradačac, Sarajevska bb

Stečajna oznaka: 32 O St 316462 17 St   

 

Na osnovu člana 101 i 103.Zakona o stečajnom postupku ( „Službene novine Federacije BiH",br.29/03,32/04,42/06 i 52/18 ),Odluka Skupštine povjerilaca od 27.11.2018.godine,a u vezi sa Odlukom odbora povjerilaca donesenoj na sjednici dana 17.04.2019.godine u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika ,,Autotehnik" d.o.o. Gradačac - u stečaju,stečajni  upravnik stečajnog dužnika,objavljuje

 

                                                                      OGLAS

                           o prodaji pokretne imovine u vlasništvu stečajnog dužnika

 

I. PREDMET PRODAJE

 

0.1. Predmet prodaje je pokretna imovina stečajnog dužnika koja se odnosi na rezervne auto-dijelove i zalihe trgovačke robe repromaterijala i sitnog invetara po lotovima po kriteriju lokacije i kriteriju vrste robe i to kako slijedi:

 

Red. broj LOT- a 

PREDMET PRODAJE

POČETNA PRODAJNA CIJENA U KM

LOT 1

Autodijelovi - putnički i teretni program na lokaciji Gradačac,Sarajevska bb,Magacin broj 1. - Po spisku pregleda teretne zalihe u magaci-nu broj 1 i šifri robe na skladištu

99.022,95

lot 2

Autodijelovi - putnički i teretni program na lok-aciji Gradačac, Sarajevska bb, Magacin broj 2. - Po spisku pregleda trenutne zalihe u magacinu broj.2 i šifri robe na skladištu

61.303,74

lot 3

Građevinska stolarija na lokaciji Gradačac,Lukavac Donji bb - Magacin broj 3. - Po spisku trenutne, zalihe u magacinu broj.3 i šifri robe na skladištu

11.851,92

lot 4

Autodijelovi na lokaciji Gradačac,Industrijska zona bb, Magacin broj 4. - Po spisku trenutne zalihe u magacinu broj.4 šifra robe na skladištu

119.195,82

lot 5

Hidrulika na lokaciji GradačacJjidustrijska zona bb. Po spisku trenutne zalihe na skladištu

13.355,32

lot 6

Repromaterijal i inventar na lokaciji Gradačac . Industrijska zona bb. - Po spisku trenutne zalihe na skladištu

96.940,67

7Ukupna početna prodajna cijena401.670,42

 

0.2.Detaljan prikaz,opis i specifikacija zaliha repromaterijala i invetara data je u popisnim listama i tabelama u „Procjeni vrijednosti zaliha trgovačke robe, repromaterijala i invetara u vlasništvu stečajnog dužnika „AUTOTEHNIK" d.o.o. Gradačac,u stečaju koju je uradio ovlašteni procjenitelj i koja će na zahtjev potencijalnog kupca biti dostupna.

 

0.3. Ponuđena cijena će biti početna prodajna cijena nadmetanja i predmetna pokretna imov-ina ne može se prodati ispod te cijene,osim ako Odbor povjerilaca drugačije ne odluči.

 

0.4. Ponude se dostavljaju preporučeno na adresu: „AUTOTEHNIK" d.o.o. Gradačac,u stečaju,76250 Gradačac,Sarajevska bb

 

0.5. Pravo učešća u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 5.000,00 KM na transakcijski račun: „AUTOTEHNIK" d.o.o. Gradačac,u stečaju broj: 132 190 20194287 04 otvorenkod NLB BANKE d.d. Sarajevo sapozivom na broj LOT - a koji kupuje. Krajnji rok za uplatu depozita je dva sata prije početka javnog nadmetanja. Uplatu sredstava kao depozit potencijalni kupci mogu izvršiti na blagajni stečajnog dužnika pred sam početak licitacije. Za LOT broj 5 depozit iznosi 1.000,00 KM,a način uplate je isti ( na transakcijski račun ili na blagajni stečajnog dužnika ).

 

0.6. Usmeno i javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava uslove propisane ovim oglasom.

 

0.7. Javno nadmetanje održat će se dana 03.06.2019.godine (ponedeljak) u 11.00 sati na sljedećoj adresi: 76250 Gradačac,Sarajevska bb. Registracija učesnika počinje dva sata prije početka javnog nadmetanja,a završava se 10 minuta prije početka javnog nadmetanja,na istoj adresi.

 

0.8. Imovina stečajnog dužnika se kupuje u viđenom stanju,bez pružanja garancije,a prodavac ne odgovara za nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.

 

0.9. Imovina se može razgledavati svakim radnim danom od 9 do 15 sati uz prethodnu na-javu stečajnom upravniku na telefon broj: 062 - 108 - 509.

 

0.10. Minimalni iznos podizanja cijene u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 1.000,00 KM od posljednje utvrđene cijene LOT - a.

 

0.11. Proglašeni kupac dužan je da uplati preostali iznos kupoprodajne cijene u roku od 36 dana od dana dostavljanja zaključka o prodaji kupcu ( umanjenu za depozit). Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku,gubi pravo na povraćaj depozi-ta,a za kupca se proglašava drugi najpovoljniji kupac. Drugi najbolji ponuđač ima ista prava i obaveze kao i proglašeni kupac.

 

0.12. Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg Ponuđača, novčani iznos depozita se vraća u roku od 7 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

 

0.13. Poreze i sve druge ovdje napomenute troškove koji proizlazi iz ovog kupoprodajnog aranžmana u cjelosti snosi kupac.

 

0.14. Ovlašteno lice: kontakt telefon 062 - 108; 061 - 131 - 397.

 

Stečajni upravnik