LPG-POINT d.o.o.Bratunac

Više o LPG-POINT d.o.o.Bratunac

Pokretna i nepokretn

LPG POINT doo Bratunac u stečaju - Prodaja pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika

D.o.o "LPG-POINT" u stečaju

Ul. Podgradačka b.b.

BRATUNAC

 

JIB 4402726740009

Broj: 59 OSt 027792 14 St

 

Na osnovu člana 55,105,106. i 107. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", br.26/10-prečišćen tekst), i Odluke Skupštine povjerilaca od 30.3.2017. godine, Odbora povjerilaca od 16.5.2018. godine i Skupštine povjerilaca od 17.1.2019. godine, stečajni upravnik raspisuje,

 

                                                                            OGLAS

 

O prodaji (nepokretne i pokretne) imovine stečajne mase, putem usmenog javnog nadmetanja; Vrši se prodaja imovine stečajnog dužnika i to:

 

1. Nekretnina u Bratuncu:

- Zemljište: k.č. 253/2, površine 7.905 m2, k.č. 249/3, površine 1.630 m2 i 253/27, površine 512 m2, sve KO Repovac, upisano u ZK ulošku br.17, i PL. br. 1.388/O.i na istom sagrađeni,

- Građevinski objekti;

Magacin plinskih boca - nadstrešnica, 22,96 m2, Isparivačka stanica, 45 m2, Punionica boca, 45 m2, Kotlarnica, 82,50 m2, Skladište TNG sa cjevovodima i pratećim gasnim instalacijama kapaciteta 1.000 m3

Nekretnine u Bratuncu, po početnoj prodajnoj cijeni od ukupno...........400.264,23 KM

 

2. Nekretnina u Šepku

- Zemljište: k.č. 454/84,833 m2, k.č. 454/85, 500 m2, upisano u ZK uložak broj 992 i PL broj 1334/2 KO Šepak

- Građevinski objekti:

- Prodajni objekat, 11,57 m2, Punionica boca, 5,12 m2, Metalna nadstrešnica, 55,25 m2 i Reklamni totem, 8,40 m2, sa svim pratećim instalacijama, vodovima i mašinskom opremom.

Nekretnina u Šepku, po početnoj prodajnoj cijeni, od ukupno.............63.528,61 KM

 

3. Oprema:

- Kompresor za gas "MEHRER" 8 KW, god. proizv. 1978.

- Punilica za boce sa vagom, za domaćinstvo "Coprim" god. proizv, 2007.

Ukupna početna prodajna cijena za opremu ..............8.400,00 KM

 

Prodaja imovine-licitacija, obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja, po početnoj prodajnoj cijeni datih u oglasu. Imovina se može prodavati pojedinačno po tačkama od 1-3 navedenih u oglasu ili imovina u kompletu.

Usmeno javno nadmetanje (licitacija) će se održati dana, 27.5.2019. godine, u 11 časova u prostorijama preduzeća D.o.o "LPG-POINT" u stečaju, u Bratuncu, ul. Podgradačka bb.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja, (1) dan prije održavanja licitacije uplate iznos od 10,00 % od početne prodajne cijene, za predmet licitacije, na žiro-račun, br. 562-009-81322922-62, NLB Banka Ad. Filijala Zvornik.

Naknadne reklamacije se neće razmatrati, a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

Ostali uslovi biće regulisani ugovorom o kupoprodaji.

Prije početka licitacije saopštiće se sve potrebne informacije i podaci.

Ukoliko kupac odustane od ponude ili ne uplati ostvarenu kupoprodajnu cijenu, smatraće se da je odustao od kupovine i time odrekao uplaćenog depozita.

Notarske ovjere, takse, PDV na opremu i sve ostale troškove vezane za prenos imovine padaju na teret kupca.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 065/981-305

 

U Bratuncu, 7.5.2019. godine    

 

Stečajni upravnik

Stjepan Jakšić, dipl. maš. inž.