Sana d.d. Sanski Most

Više o Sana d.d. Sanski Most

Nekretnina

SANA dd Sanski Most u stečaju - Prodaja nepokretne imovine u tvorničkom krugu

DIONIČKO DRUŠTVO DRVNA INDUSTRIJA
„Sana" Sanski Most-u stečaju

Prijedorska br.3, Sanski Most
Registar Općinski sud Bihać u Bihaću

Šifra djelatnosti Društva 20101
Identifikacijski broj - 4263314980005

Broj:17 O St 066261 15 St
Sanski Most, 30.04.2019 godine

Broj: 53/2019

Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine F BiH", br. 29/03 i 32/04) i Odluke Odbora povjenlaca broj : 18/2019 od 28.02.2019. godine u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika D.D. Drvna industrija „Sana" Sanski Most-u stečaju, temeljem Zakona o izvršnom postupku FBiH, Stečajni upravnik stečajnog dužnika, o b j a v lj u j e:

 

                                                                                   OGLAS
       O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE D.D. DI „SANA" SANSKI MOST- U STEČAJU, KOMBINOVANOM            METODOM-PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA I USMENIM JAVNIM NADMETANJEM ZA                                                                      LOT 1. U PRVOM KRUGU PRODAJE

 

 1. POPIS PREDMETA PRODAJE
 1. NEPOKRETNA IMOVINA U TVORNIČKOM KRUGU
   

Rb-LOT1.

PREDMET PRODAJE

Neto površina objekta/zemljišta u katastarskom operatu m2

Neto površina objekta/zemljišta u geodetskom nalazu m2

Cijena KM/ m2

Početna prodajna cijena KM

KO SANSKI MOST

1.

Poslovna zgrada u privredi-1

97

97

 

 

KČ182/19

 

Poslovna zgrada u privredi-2

98

98

 

 

KČ182/19

 

Poslovna zgrada u privredi-3

44

44

 

 

KČ182/19

 

Ostalo neplodno zemljište

2780

2780

 

 

KČ182/19

 

UKUPNO:

3019

3019

 

30.190,00

 

 

Ukupna vrijednost za LOT 1. Unosi: 30.190,00 KM

 

B.   USLOVI PRODAJE
 

1.   Ponude za predmetne nekretnine koje su niže od navedenih početnih cijena iz oglasa, odbacit će se kao nepotpune.

Nekretnine svrstane u Lot 1 iz ovog oglasa prodaju se u VIĐENOM STANJU na dan prodaje. Dokazi o vlasništvu mogu se pogledati u sjedištu prodavca ili u zemljišnim knjigama koje se vode kod Općinskog suda u Sanskom Mostu.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju fizička i pravna lica koja dostave pismene ponude putem pošte ili lično na adresu D.D. Dl Sana Sanski Most-u stečaju, Prijedorska broj 3, Sanski Most, u zapečaćenoj koverti sa pečatom ili potpisom ponuđača i to najkasnije do 31.05.2019. godine, do 15,00 sati (navedeno podrazumijeva da iste budu fizički dostavljene na naznačenu adresu);

 • Uz pismenu ponudu na kojoj je naveden naziv ponuđača, LOT1 za koji se ponuđač prijavljuje i na kojoj je navedena cijena koja ne može da bude niža od cijene navedene u ovom oglasu, zainteresirani kupci/ponuđači moraju priložiti uplatnicu (dokaz) odnosno 3.019,00 KM (trihiljadedevetna-estkonvertibilnihmaraka) za Lot. br. 1.
 • Uplatu traženog depozita se dostavlja i ponudu treba izvršiti na transakcijski račun D.D. Dl Sana Sanski Most-u stečaju broj:3385002275532813, otvoren kod UniCredit Bank d.d.;
 • Otvaranje ponuda i usmeno javno nadmetanje održat će se u prostorijama D.D. Dl Sana SanskiMost-u stečaju, Prijedorska broj 3, Sanski Most, dana (ponedeljak) 03.06.2019.godine, s početkom u 10 sati;
 • Učesnici u ovoj prodaji (lično ili putem punomoćnika) koji uredno dostave ponude na način kako je definisano u oglasu dužni su se u periodu od 9,00 do 09,30 sati prijaviti komisiji za prodaju, te priložiti istoj odgovarajući identifikacijski dokument, sa kojim stiču pravo učešća na javnoj prodaji;
 • Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za nepokretnu imovinu, za LOT 1 .bit će najmanje 3.000,00 KM, a najviše 20.000,00 KM, od zadnje ponuđene cijene za - LOT1.
 • Prodaja po konkretnom LOT-u biti će zaključena kada nakon otvaranja ponude i čitanje cijena, odnosno nakon zadnje usmene ponude na javnom nadmetanju i nakon trećeg upita stečajnog upravnika nitko od zainteresiranih kupaca ne izjavi da daje novu cijenu uvećanu za iznos naveden u prethodnom stavu od zadnje ponuđene cijene za konkretni LOT;
 • Ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, odnosno na samoj prodaji odustanu od učešća na licitaciji položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja;
 • Sve troškove preuzimanja kupljenih nekretnina, poreze, troškove prijenosa vlasništva, porez na promet nekretnina, kao i druge troškove nastale prometom nekretnina snosi kupac;
 • Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana računajući od dana prodaje odnosno od dana dostavljanja zaključka o proglašenju najboljeg kupca;
 • Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku (30 dana) smatra se daje odustao, te će mu biti vraćen polog uz odbitak 50 % iznosa depozita na ime troškova prodaje, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, vraća mu se depozit uz odbitak 50% iznosa depozita na ime troškova prodaje i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponuđač po istom metodu; |      -    Oglas o prodaji predmetne imovine osim u javnom glasilu, biće objavljen i istaknut na oglasnoj ploči Općinskog suda Bihać i oglasnoj ploči stečajnog dužnika u sjedištu;
 • U slučaju da se na nadmetanje prijavi više kupaca za isti LOT, a čija početna cijena bude identična, te u slučaju da navedeni ponuđači ne uvećaju cijenu po pozivu stečajnog upravnika, u tom slučaju za prvoplasiranog kupca se proglašava kupac koji je prvi dostavio ponudu na adresu prodavaoca, o čemu će posebnu evidenciju voditi uposlenici prodavaoca, te o datumu i mjestu dostavljanja ponude sačiniti službenu zabilježbu, odnosno izdati potvrdu ponuđaču o vremenu prijema ponude;
 • Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu prodavca i na telefon broj: 037 684 937.

 

Stečajni upravitelj:
dr sci Šefik Smlatić