Žitopromet d.d. Mostar

Više o Žitopromet d.d. Mostar

Nekretnina

ŽITOPROMET dd Mostar u stečaju - Prodaja nekretnina stečajnog dužnika u Mostaru

"ŽITOPROMET" d.d. MOSTAR, u stečaju, MOSTAR,

Mile Budaka 97.

STEČAJNI UPRAVITELJ

Broj: 58 0 St 118759 12 St

 

Na temelju članka 101 Zakona o stečajnom postupku F BiH, Odluke Skupštine povjeritelja od 17.06.2013. godine i Suglasnosti Odbora povjeritelja od 30.04.2019. godine, Stečajni upravitelj objavljuje:

 

                                                                          OGLAS

                             O prodaji imovine Stečajnog dužnika "ŽITOPROMET" d.d. MOSTAR,

                                                u stečaju putom prikupljanja pismenih ponuda

 

PREDMET PRODAJE : Nekretnine (zemljište) u Mostaru

1. K.č. 1228/93; 1228/94; 1423/2; 1228/116 i 1423/7, upisane u zk uložak broj: 867 KO SP Mostar u naravi ekonomsko dvorište - gradilište, ukupne površine 1.660 m2.

2. K.č. 1438/4; 1438/4Ai 1440/2, zk uložak broj: 14209, K.O SP Mostar u naravi dvorište, ukupne površine 1.583 m2.

Sve nekretnine su u posjedu i vlasništvu i bez tereta i čine sastavni dio kompleksa poslovnih objekata i zemljišta stečajnog dužnika "ŽITOPROMET" d.d. Mostar u stečaju.

 

CIJENA, NAČIN I UVJETI PRODAJE

Procijenjena vrijednost imovine koja je predmet prodaje iznosi 349.050,00 KM. Najniži iznos ponude ne može biti niži od 280.000,00 KM.

Imovina se prodaje u zatečenom stanju na dan prodaje po sistemu "VIĐENO-KUPLJENO" Prodaja imovine će se izvršiti prikupljanjem pismenih ponuda koje se dostavljaju u zatvorenim kuvertama osobno ili poštom na adresu "ŽITOPROMET" d.d. MOSTAR, u stečaju, 88000 MOSTAR, s naznakom "PONUDA, NE OTVARAJ"

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objave oglasa u dnevnom tisku (Oslobođenju).

Pravo učešća u prodaji imaju sve pravne i fizičke osobe koje blagovremeno dostave pismenu ponudu i izvrše uplatu na ime osiguranja učešća u kupovini u iznosu od 5.000,00 KM na račun "ŽITOPROMET' d.d. Mostar, u stečaju broj: 3381302232276721 kod UniCredit Bank d.d. Mostar. Uplata osiguranja mora biti na računu

Stečajnog dužnika "ŽITOPROMET" d.d. MOSTAR, u stečaju najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava.

Pravo prvokupa ima kupac koji je kupio ostale nekretnine koje su činile kompleks zemljišta i građevinskih objekata u vlasništvu stečajnog dužnika ŽITOPROMRT d.d. MOSTAR, u stečaju. Prodaja će se održati i ako se na oglas prijavi samo jedan ponuđač koji ispunjava uvjete. Kupcem će biti proglašen ponuđač koji ponudi najveću cijenu.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku prodaja će se izvršiti drugom, odnosno trećem najpovoljnijem ponuđaču.

Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena iznos uplaćenog osiguranja će se vratiti u roku od 3 dana od zaključenja prodaje.

Otvaranje ponuda će se održati dana 11.06.2019. godine u 10 sati u Mostaru, Ul. Kralja Tomislava broj 55. Kupac koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu dužan je uplatu izvršiti na račun prodavatelja u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda i proglašenja kupcem.

Ukoliko ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu ne izvrši uplatu u propisanom roku, gubi pravo na povrat osiguranja, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuđač koji je zadovoljio uvjete prodaje. Sve poreze i troškove proistekle iz kupoprodaje snosi kupac.

Ugovor o kupoprodaji će biti zaključen u roku od 3 dana od dana uplate kupoprodajne cijene, a uvođenje kupca u posjed u roku od 3 dana od zaključenja ugovora.

Dokumentacija o vlasništvu nekretnine i procjena vrijednosti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka može se razgledati u dogovorenom terminu i sve ostale informacije dobiti pozivom na broj 063 482 513.