NEIMARSTVO a.d. Trebinje

Više o NEIMARSTVO a.d. Trebinje

Pokretna i nepokretn

NEIMARSTVO ad Trebinje u stečaju - Prodaja nekretnina i opreme stečajnog dužnika

"NEIMARSTV0" ad
 –u stečaju, TREBINJE
ul. Trebinjskih brigada br.3

Na osnovu člana 105. Zakona o stečajnom postupku i odluke Odbora povjerilaca "Neimarstvo" a.d.- u stečaju Trebinje od 20.12.2018. godine, stečajni upravnik

 

                                                                            OGLAŠAVA
              javno nadmetanje za prodaju imovine dužnika, prikupljanjem ponuda u zatvorenoj koverti

 

1.     
      
Zemljište na UBLIMA, svojina prodavca, upisano u z.k.br.1941 КO SP Zubci, sa pravom korišćenja prilaznog put, po parcelama kako slijedi:

 

-              k.č.2551/14, površine 358 m2, kao prva parcela

-              k.č.2551/15, površine 356 m2, kao druga parcela

-              k.č.2551/16, površine 348 m2, kao treća parcela

-              k.č.2551/19, površine 358 m2, kao četvrta parcela

-              k.č.2551/20, površine 377 m2, kao peta parcela

-              k.č.2551/21, površine 361 m2, kao šesta parcela

-              k.č.2551/22, površine 346 m2, kao sedma parcela

-              k.č.2551/23, površine 348 m2, kao osma parcela

-              k.č.2551/25, površine 357 m2, kao deveta parcela

-              k.č.2551/26, površine 394 m2, kao deseta parcela

-              k.č.2551/27, površine 349 m2, kao jedanaesta parcela

-              k.č.2551/28, površine 358 m2, kao dvanaesta parcela

-              k.č.2551/29, površine 348 m2, kao trinaesta parcela

-              k.č.2551/31, površine 338 m2, kao četrnaesta parcela

-              k.č.2551/35, površine 343 m2, kao petnaesta parcela

-              k.č.2551/36, površine 350 m2, kao šesnaesta parcela, sve parcele pojedinačno po početnoj cijeni od 12,00 КM/m2.

 

2.   
        
Pokretne stvari (oprema) - korišćeno i locirano u krugu na adresi prodavca i to:

-              kontejner kancelarijski, 2 kom., po početnoj cijeni od 1.000,00 КM

-              mašina za čišćenje oplate "OŠtGo" ZP 80, po poč. cijeni od 2.500,00 КM

-              TMV tegljač Uo1to RN12 420/37, g.p. 94, po poč. cijeni od 6.000,00 КM

-              poluprikolica "КOSEB", 37.750 kg, g.p. 93, po poč. cijeni od 2.500,00 КM

-              vaga mehanička, 1000 kg, po poč. cijeni od 500,00 КM

-              mješalica za beton 0,5 mZ po poč. cijeni od 150,00 КM

-              mješalica za beton - manja, 5 komada, po poč. cijeni od 100,00 КM

-              helikopter za ravnanje DINAPAК -veći, po poč. cijeni od 500,00 КM

-              helikopter za ravnanje manji, po poč. cijeni od 300,00 КM

-              razvodni ormar - građevinski, po poč. cijeni od 200,00 КM

-              bušilica stubna, po poč. cijeni od 800,00 КM
 

Pravo učestvovanja imaju pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu za predmet nadmetanja i dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% početne cijene za svaki predmet nadmetanja, ali ne više od 10.000,00 КM. Uplata se može izvršiti na žiro-račun dužnika broj 5559000005727709 otvoren kod Nove banke a.d. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta nadmetanja i ponuđenu cijenu. U razmatranje će se uzimati samo ponude sa ponuđenim iznosima istim ili većim od početne cijene.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Ponuđena imovina prodaje se u viđenom stanju i naknadni prigovori neće se uzimati u obzir. Info. na broj tel. 065/154-954.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "PONUDA-NE OTVARAJ" na adresu prodavca "NEIMARSTVO" AD - U STEČAJU", Trebinjskih brigada 3, TREBINJE, zaključno sa 10. majem 2019. godine.
 

NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Stečajni upravnik će u prisustvu većine članova Odbora povjerilaca i prisutnih ponuđača izvršiti otvaranje ponuda na adresi prodavca dana,15.5.2019. godine, sa početkom u 12 časova. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom prednost će se dati ponuđaču čija je ponuda ranije predata na poštu.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca neposredno nakon otvaranja koverata. Rangiraće se samo najpovoljnija ponuda. Ostalim ponuđačima depozit će biti vraćen neposredno po otvaranju ponuda.

Ukoliko izabrani ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od prijema zaključka smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja. Svi troškovi vezani za promet stvari padaju na teret kupca.

 

STEČAJNI UPRAVNIК
Radomir Jokić