Fortuna d.d. Gračanica

Više o Fortuna d.d. Gračanica

Pokretnina

FORTUNA DD Gračanica u stečaju - Prodaja obuće i trgovačke robe

d.d. "FORTUNA" u stečaju Gračanica

ul. Zlatnih Ljiljana br. 79.

 

Broj: St. 271722/16.-878/19.

Gračanica, 04.04.2019. godine

 

Na osnovu člana 101,102 i 103 Zakona o stečajnom postupku, odluke Odbora povjerilacabr. St. 271722/16. od 21.03.2019. godine i saglasnosti stečajnog sudije, stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                         OGLAS ZA PRODAJU

                                  imovine stečajnog dužnika usmenim javnim nadmetanjem

 

I. PREDMET PRODAJE:

1.   Pokretna imovina:

LOT 23 Gotivi proizvodi i trgovačka roba (po spisku dokument br. St. 271722/16.-56/17.).

U osnovi se radi o 15.801 pari obuće i 602 komada trgovačke robe.

Početna prodajna cijena 79.055,00 KM. (u cijenu nije uračunat PDV od 17%)

 

II USLOVI PRODAJE

1. Usmeno javno nadmetanje će se održati dana 16.05. 2019. godine (ČETVRTAK) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama d.d. "Fortuna" u stečaju, Gračanica, ul. Zlatnih ljiljana br. 79.

2) Imovina se prodaje u paketu i nemože se kupovati pojedinačno. Imovina se ne može prodati po cijeni nižoj od utvrđene početne prodajne cijene.

3) Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja Komisiji za prodaju dostave dokaz o uplati osiguranja (depozita) u iznosu od 10% od utvrđene početne prodajne cijene. Uplata osiguranja (depozita) se vrši na transakcijski račun stečajnog dužnika broj 1404071120004172, otvoren u d.d. "Sber banka" Sarajevo, Poslovnica Tuzla najkasnije do 14.05.2019. god.

4) Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.

5) Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za 17% poreza na dodanu vrijednost u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana održavanja javnog nadmetanja. Uplata se vrši isključivo u gotovom novcu uplatom na navedeni transakcijski račun.

6) Učesniku na javnom nadmetanju koji budu proglašeni kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) se neće vratiti, a isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze (stav 5. uslovi prodaje) u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja (depozita). Nakon toga se za kupca proglašava kupac koji je drugi po visini ponuđenog iznosa, na koga se primjenjuju odredbe tačke 5.

7) Učesnicima na javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) će se vratiti sa transakcijskog računa u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja javnog nadmetanja na transakcijski račun sa kog je uplaćeno osiguranje (depozit).

8) Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni Komisiji za prodaju dokazati svoj identitet u skladu sa Zakonom. Ukoliko je učesnik pravno lice obavezan je Komisiji za prodaju, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja, predati slijedeća dokumenta: dokaz o uplati depozita, kopiju Rješenja o registraciji, kopiju Uvjerenja o registraciji/upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (ukoloko je obveznik PDV), kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva, pečat društva i kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je Komisiji za prodaju predati dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.

9) Imovina se prodaje po principu «viđeno-kupljeno» te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

10) Sve poreze (porez na dodanu vrijednost i dr.) i ostale troškove, uključujući i troškove izrade i ovjere ugovora, a u vezi prodaje imovine, snosi kupac.

11) Imovina koja je predmet prodaje se može pogledati na adresi prodavca u Gračanici, ul. Zlatnih ljiljana br. 79 svaki dan od 9,00 do 13,00 sati u periodu od 03.05.2019. do dana održavanja javnog nadmetanja uz obaveznu najavu kontakt osobi. Pregled imovine bez najave i saglasnosti kontakt osobe nije moguć.

12) Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi i na faks i telefon broj 035/704 188, broj mobitela 061/ 755 448. kontakt osoba Zahirović Hajrudin.

 

Stečajni upravnik