Pokretnina

ANCOMM doo Tuzla u stečaju - Prodaja opreme stecajnog dužnika

"Ancomm" d.o.o. za ugostiletjstvo,
promet i usluge Tuzla - u stečaju,
Lipnica, ul. Proleterskih brigada 60, Tuzla

Broj: St 289487/17-8
Dana: 09.04.2019.

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (St. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca, Odbora povjcrilaca, stcčajni upravnik, raspisuje
 

                                                                         OGLAS
                                     O PRODAJI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

 

 I. Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem:
 

LOT I
Transportna sredstva, stečajnog dužnika "Ancomm" d.o.o. za ugostiteljstvo, promet i usluge Tuzla -u stečaju, što uključuje slijedeće:

1. Teretno vozilo marke „Volvo", tip FL6, godina proizvodnje 2000, broj šasije YV2E4C4A1VB252702, broj motora D60I61700,neregistrovan, početna cijena 6.000,00 KM bez PDV,

2. Poluprikolica sa ceradom Fruehauf, sa 3 osovine, broj šasije TBPD39W0004539 početna cijena 3.250,00 KM bez PDV,
 

LOT II

1. Oprema za proizvodnju i miješanje stočne hrane:  početna cijena - 15.000,00 KM bez PDV,

2. Oprema za preradu pšenice Mlin: početna cijena - 34.200,00 KM, bez PDV,
 

LOT III

1. SW-1 električna vaga: počena cijena - 80,00 KM bez PDV,

2. Aparat za ekspres kafu:  početna cijena - 200,00 KM bez PDV,

3. Peć za grijanje, plinska: početna cijena - 15,00 KM bez PDV,

4. Kotao za centralno grijanje,Centrometal,70 KW: početna cijena - 3.500,00 KM bez PDV,

5. Zidni ventilator Z-3: početna cijena - 30,00 KM bez PDV,

6. Zidni venrilator Z-3: početna cijena - 10,00 KM bez PDV,

7. Peć na Čvrsto gorivo: početna cijena - 30,00 KM bez PDV,

8. Multifunkcionalno brojilo 5A: početna cijena - 30,00 KM bez PDV,

9. Vaga..4153, 600x600: početna cijena  - 50,00 KM bez PDV,

10. Aparat za varenje. AC EELDER BX1-200C: početna cijena - 70,00 KM bez PDV,

11. Pumpa potopna: početna cijena - 90,00 KM bez PDV,

12. Mjerač: početna cijena - 60,00 KM bez PDV,

13. Platformska vaga: početna cijena - 100,00 KM bez PDV,

14. Vaga 264 SW-1C, 2 kg: početna cijena - 50,00 KM bez PDV,

15. Zračni kompresor, 250 lit, jednoglavi: početna cijena - 500,00 KM bcz PDV,

16. Teretno motorno vozilo marke MERCEDES BENC Actros, šleper, broj šasije

WDB9540321K312082 neregistrovan: početna cijena - 7.100,00 KM bcz PDV

17. Paletar ručni 5 kom: početna cijena - 430,00 KM bez PDV

18. ViIjuškar stil električni: početna cijena - 2.600,00 KM bez PDV
 

LOT IV

1.  Linija za proizvodnju plastične ambalaže

a) Mašina za estrudii anje I - 1.500,00 KM bez PDV

b) Mašina za estrudiranje II - 1.300,00 KM bez PĐV

c) Mašina za estrudiranje III - 1.200,00 KM bez PDV

e) MaŠina za Štampanje- dvobojna - 900,00 KM bez PDV

f) Mašina za konfekcioniranje i sječenje HDP i LDP - 800,00 KM bez PDV

g) Aparat za izbijanje elektriciteta - 200,00 KM bez PDV

UKUPNO LOT IV početna cijena - 5.900,00 KM bez PDV
 

II Cijena i način prodaje :

1. Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke skupitine i Odbora povjerilaca .

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.
 

III. Uslovi, termin i način prodaje:

1. Pravo učešca na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjm će se održati dana 17.04.2019. godine u 11 sati u poslovnom prostoru ul. Lipinica, ul. Proleterskih brigada 60, Tuzla (Postovna zona inkubator)

- Uslovi prodaje su:

> kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju,

> početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža od cijena navedenih pod renim brojem,

 

LOT IV prodaje se kao cijelina,

> usmenom javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizička i pravna lica koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava 10% od počeme cijene definisane ovim oglasom, na transakcijski račun "Ancomm" d.o.o. za ugostitetjstvo,promet i usluge Tuzla - u stečaju broj: 134 630 100 282 3931 kod ASA Banke dd. Sarajevo, sa naznakom: osiguranje za učešće na usmenom javnom nadmetanju broj LOT-a i rednim brojem za koji se nadmeće,

> prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

> javno nadmetanje će se održati ako na njemu ućestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjava uslove Oglasa,

> kupac koji uplati depozit a neučestvuje u licitiranju gubi pravo na povrat depozita

> ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 3 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponudača.

> sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac,
 

2. Rok za dostavljanje ponuda

Krajnji rok za uplatu depozita je 17.04.2019. godine, pečat banke ili pošte.
 

3. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana u knigu stečajnog dužnika Lipnica, ul. Proleterskih brigada 60, Tuzla (Poslovna zona inkubator) od 9 do 15 časova po dogovoru na telefon:  061 421 074

 

Stečajni upravnik