VEKA-KOMERC d.o.o. Brčko

Više o VEKA-KOMERC d.o.o. Brčko

Nekretnina

Veka - Komerc doo Brčko u stečaju - Cetvrta prodaja poslovno stanbenog prostora u Brčkom

D.o.o. "Veka-Komerc" u stečaju
Petra Kočića br.6
Brčko distrikt BiH
065/838-631

Na osnovu rješenja Osnovnog suda u Brčko distriktu BiH broj 96 0 St 100144 16 St od 01.03.2017 D.o.o Veka-Komerc" za proizvodnju, trgovinu i uslugu -u stečaju objavljuje:


                                                                     IV PRODAJU
                                                     poslovno stambenog prostora

 

Prodaje se poslovno stambeni prostor D.o.o. "Veka-komerc" u stečaju, ul. Petra Kočića br.6 Brčko javnim nadmetanjem u prostorijama stečajnog dužnika.

Na licitaciji mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate 10% depozita na žiro račun preduzećabroj 554-005-00001552-79

Objekat se može pogledati svakim radnim danom od 8-16 h u periodu od 26.03-31.05.2019 godine. Veličina objekta 3.963,90 m2

Početna cijena 900.000,00 KM

Prodaje se suvlanički idealni dio 289/300 na poslovno - stambenom objektu koji se nalazi na zemljištu označenom kao k.č. 604/3 u KO Brčko III, površine 43,45 m x 29,05 m + 3,60 x 14,65 m, spratnost objekta: prizemlje + dva sprata + potkrovlje. U prizemlju se nalazi poslovni prostor, a na spratovima i u potkrovlju se nalazi poslovni i stambeni prostor, a koji objekat je opisan u Procjeni sudskog vještaka građ.struke Novaković Gorana od 15.12.2017.godine".

Prodaja je javna i obavit će se u prostori jama preduzeća Petra Kočića br. 6. dana 31.05.2019 godine u 14 h.

Pravo učestovanja na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od početne cijene za koju licitiraju, na žiro račun firme "VEKA-KOMERC" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge - u stečaju, ul. Njegoševa br. 44, Brčko distrikt BiH, MBS: 1-695, JIB: 4600080270005, broj: 554-005-00001552-79 Pavlović banka Brčko. Prilikom učešća na licitaciji dostaviti dokaz o uplati depozita i izvod iz sudskog registra za ponuđača sa potvrdom da je izmiren porez, a za fizička lica fotokopiju lične karte i potvrdu da je izmiren porez.

Uplate depozita, poslije navedenog roka, neće se razmatrati. Kupac je dužan da ukupan iznos kupoprodajne cijene uplati u roku od 15 (petnaest) dana. Imovina- nekretnine kupuju se u viđenom stanju i naknade reklamacije se ne priznaju. Ukoliko kupac ne uplati ostatak izlicitirane cijene, kapara-depozit se zadržava a imovina se ponovo daje na prodaju. Svi troškovi prenosa, prikupljanja dokumentacije i uknjižbe padaju na teret kupca.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u periodu od 08,00 do 16,00 sati svakim radnim danom na tel. 065/838-631.

- Javna i neposredna prodaja će se održati i ako istoj prisustvuje samo jedan učesnik.

- Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti po kriterijumu najviše ponuđene cijene.

- Ukoliko kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati kupovnu cijenu u predviđenom roku za kupca se proglašava kupac koji je drugi po visini ponuđenog iznosa i tako redom.

Oglas o prodaji imovine stečajnog dužnika biće objavljen na oglasnoj ploči i na stranici Osnovnog Suda Brčko distrikta BiH, u poslovnim prostorijama D.o.o. "Veka-Komerc" - u stečaju Brčko. Euroblic Banja Luka i Oslobođenje Sarajevo.

Oglas je otvoren od 16.05.-28.05.2019. godine, do 14 h.  

 

Stečajni upravnik: 
Petra Maćiš dipl.ecc