Nekretnina

TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE doo Cazin u stečaju - Prodaja nekretnina u Cazinu u vlasništvu stečajnog dužnika

OPĆINSKI SUD U BIHAĆU

Broj: 17 0 St 019594 11 St

 

Na osnovu odredbi Zakona o stečajnom postupku ("Sl. novine F BiH", br. 29/03, 32/04 i 68/05), Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja imovine DOO TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE Cazin — u stečaju od 17.12.2018. godine, Stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                            ZAKLJUČAK

Određuje se drugo ročište za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika upisane u Zemljisnim knjigama kod Općinskog suda u Cazinu, u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku F BIH, pobliže opisane u procjeni stalnog sudskog vještaka Nefić Amira, a prema LOT-ovima iz tabele u nastavku:

 

r/b

LOT-ovi za prodaju nepokretne imovine TKA Cazin u stečaju

Cijene u KM prema procjeni sudskog vještka

LOT 1

OTPADNE VODE-BIOLOŠKI BAZEN građevinske površine 559 m2, FILTER STANICA građevinske površine 862 m2, TALOŽNIK građevinske površine 525 m2, FLOKULATOR građevinske površine 223 m2

1.094.489,23

k.č.br. 1902/56 zv INCEL, kulture privredna zgrada površine 434 m2 i ekonomsko dvorište površine 10.138 m2, ukupne površine 10.572, upisana u PL br. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 349/33 privredna zgrada i ekonomsko dvorište površine 10.572, upisana u ZK ul.br.70 k.o. Ćoralići

UKUPNO LOT 1

LOT4

DORADA - veliki pogon štamparije građev. površine 1.406 m2

840.009,20

suvlasnički udio u k.č.br. 1902/12, zv. LOIĆKA, kulture upravna zgrada, površine 1.280 m2, upisana u PL br. 1681, k.o. Ćoralići, posjednika „Tvornice kartona i ambalaže" d.o.o. Cazin, u stečaju i „Kaisermetal" d.o.o. Cazin, u stečaju, sa po 1/2 udjela, prema novom operatu, a kojoj prema starom operatu odgovara k.č. br. 885/7, zv. „Pod zgradom", kulture neplodrlo, upisana u zk.ul.br. 112, k.o. SP Cazin

UKUPNO LOT 4

LOT 5

SKLADIŠTE ŠTAMPARIJE građevinske površine 428 m2

224.832,04

k.č.br. 1902/11 zv LOIĆKA, kulture upravna zgrada površine 340 m2, upisana u PL br. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 885/6 zgrada fabrika površine 340 m2, upisana u ZK ul.br. 112 k.o. Cazin

UKUPNO LOT 5

LOT 6

PRIPREMA MASE građevinske površine 4.255 m2, CRPNA STANICA građevinske površine 93 m2, PUFER BAZEN građevinske površine 125 m2

1.430.651,08

k.č.br. 1902/58 zv INCEL, kulture privredna zgrada površine 1.797 m2 i ekonomsko dvorište površine 1.510 m2, ukupne površine 3.307 m2, upisana u PL br. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 879/7 privredna zgrada sa ekonomskim dvorištem površine 3.307 m2, upisana u ZKul.br.112 k.o. Cazin

UKUPNO LOT 6

LOT7

LABORATORIJA građevinske površine 863 m2

259.557,64

k.č.br. 1902/17 zv LOIĆKA, kulture upravna zgrada površine 353 m2, upisana u PL br. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 885/11 zgrada fabrika površine 353 m2, upisana u ZK ul.br. 112 k.o. Cazin

UKUPNO LOT 7

LOT 8

KARTON HALA građevinske površine 10058 m2

3.556.309,20

PRIPREMA MAZIVA građevinske površine 93 m2

k.č.br. 1902/53 zv INCEL, kulture privredna zgrada površine 4.859 m2 i ekonomsko dvorište površine 8.374 m2, ukupne površine 13.233 m2, upisana u PL br. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 879/8 privredna zgrada i ekonomsko dvorište površine 13.233 m2, upisana u ZKul.br. 112 k.o. Cazin

UKUPNO LOT 8

LOTIO

k.č.br. 1902/1 zv INCEL, kulture zemljište uz privrednu zgradu površine 44.994 m2, upisana u PL br. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu — pojedine parcele su u proceduri povrata kod nadležnog općinskog organa***

1.529.796,00

 

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem na ročistu koje će se održati dana 05.04.2019. godine u 10,00 h u zgradi Općinskog suda u Bihaću, ul. Bosanska br.3.

Prodaja će se vršiti prema LOT-ovima kako je navedeno u gornjoj tabeli. U LOT-ovima su navedeni objekti I zemljište koji čine neodvojivu cjelinu I mogu se prodavati samo LOT-ovi kao cjelina. Lica zainteresirana za kupovinu imovine mogu izvršiti uvid uz prethodnu najavu kod stečajnog upravnika. Konstatuje se da je vrijednost nepokretne imovine procijenjena od strane stalnog sudskog vještaka gradevinske struke Nefić Amira dana 11.01.2019. godine. Imovina se prodaje u trenutnom stanju u kojem se nalazi. Prodavac zadržava pravo da odustane od prodaje pojedinih LOT-ova u bilo kojoj fazi postupka prodaje. Na predmetnim nekretnama u C listu koje se prodaju nema upisanih tereta. Na drugom ročištu za javno nadmetanje ne mogu se nepokretnosti (pojedinačni LOT-ovi) prodati za manje od jedne trećine od utvrđene vrijednosti iz procjene sudskog vještaka.

Početne ponude za prvo ročište na iznose manje od jedne trećine utvrđene vrijednosti neće biti razmatrane.U javnom nadmetanju kao kupci mogu ucestvovati samo lica koje su prethodno dala osiguranje i o tome predali dokaz stečajnom upravniku prije otvaranja rocista. Osiguranje iznosi 1/10 utvrđene vrijednosti nekretnine s tim što ne moze iznositi vise od 10.000,00 KM. Uplata osiguranja se vrši na žiro-račun prodavca d.o.o. "Tvomica kartona i ambalaže" Cazin - u stečaju koji se vodi kod "UniCredit bank" DD broj: 3385202216657780 sa naznakom broja predmeta 17 0 St 019594 11 St. Ponudačima čija ponuda ne bude prihvaćena, vratit će se osiguranje odmah nakon zakljucenja javnog nadmelanja.Najbolji ponuđač - kupac dužan je da kupoprodajnu cijenu po kojoj je nekretnina prodana da položi na račun prodavca - d.o.o. "Tvornica kartona i ambalaže" Cazin - u stečaju u roku od 30 dana, računajuci od dana dostave zaključka o prodaji.

Ako kupac u tom roku ne položi cijenu. prodaja ce se proglasili nevaljanom i novim zaključkom odrediti daje nepokretnosl prodana drugom ponudaču koji treba po prijemu tog zaključka deponovati prodajnu cijenu u roku od 30 dana. Ukoliko drugi ponuđač ne polozi cijenu u oslavljenom roku, nekretnina će se ponuditi trecem ponuđaču pod istim uvjetima. Ukoliko treći ponudač ne položi cijenu u oslavljenom roku, nekretnina će se ponuditi slijedećem ponuđaču pod istim uvjetima. Isto se može primjeniti i na ostale ponuđače koji su ponudili cijenu iznad 1/3 utvrđene vrijednosti. Ako kupci u ostavljenim rokovima ne poloze prodajnu cijenu, stečajni upravnik može oglasili da je prodaja neuspjela i odrediti novu prodaju. Sve poreze i takse u vezi sa prodajom I prenosom prava vlasništva na nekretninama snosi kupac. Ovaj zaključak će se objaviti na oglasnoj tabli suda. Stranke mogu o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja.

 

Pravna pouka: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek

 

Stečajni upravnik