BH Invest d.o.o. Bihać

Više o BH Invest d.o.o. Bihać

Nepoznato

Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica D.o.o. "BH INVEST" Bihać

Općinski sud u Bihaću, postupajući po stečajnom sudiji Aladinu Bajriću, povodom prijedloga predlagača D.o.o. "HETA" Sarajevo, ulica Hamdije Ćemerlića br. 2, zast. po direktoru Petru Bindila i Zerin Hodo, da se nad imovinom pravnog lica D.o.o. "BH INVEST" Bihać, ulica Ferhad Paše Sokolovića 8A, zast. po direktoru Jasmini Vardić, otvori stečajni postupak, dana 05.10.2018. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica D.o.o. "BH INVEST" Bihać, ulica Ferhad Paše Sokolovića 8A, JIB 4263472890005.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Izeta Selimović, dipl. ecc. iz Bihaća, ul. Krupska 18/I-4.

3. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se dan srijeda 04.10.2018. godine u 15,00 sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, u dva primjerka s dokazima i pozivom na broj predmeta 17 0 St 091703 18 St.

5. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja kako slijedi: a. do 1.000,00 KM vrijednosti potraživanja 5% takse, b. do 5.000,00 KM vrijednosti potraživanja 4% takse, c. na iznose preko 5.000,00 KM vrijednosti potraživanja, 3% takse, a najviše 10.000,00 KM.

6. Taksa se ima uplatiti na račun budžeta USK-a broj 3380002210005877, vrsta prihoda 722221, otvoren kod UniCredit bank DD Mostar, Filijala Bihać.

7. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. 8. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

9. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u registru Općinskog suda Bihać, MBS br. 1-5522-00 i na svim nekretninama stečajnog dužnika koje se vode u Katastru Grada Bihaća i Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Bihaću.

10. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj tabli ovog suda, a isti se ima dostaviti "Službenim novinama Federacije BiH".

11. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan utorak, 18.12.2018. godine u 09,00 sati u zgradi Općinskog suda u Bihaću, soba broj 49/III.

12. Istog dana nakon održanog ispitnog ročišta bit će održana i Skupština povjerilaca.

Broj 17 0 St 091703 18 St

05. oktobra 2018. godine

Bihać