Pokretna i nepokretn

KRIVAJA ŽEPČE d.o.o. Žepče u stečaju - Prodaja nekretnina i opreme stečajnog dužnika

OPD „KRIVAJA-ŽEPČE" d.o.o u stečaju Žepče

Stečajni upravnik

 

Broj: St-083204/13-01/19-p

Datum: 13.03.2019. godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke skupštine povjerilaca od 08.04.2014. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 11.03.2019. godine, stečajni upravnik DPD „KRIVAJA-ŽEPČE" d.o.o u stečaju Žepče, raspisuje

 

                                                                              OGLAS

                                                                 O PRODAJI IMOVINE

 

A. Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem:

 

I NEKRETNINE U ŽEPČU, ulica Prva bb ukupne površine 25.082 m2 , što uključuje slijedeću imovinu:

1. Zemljište sa izgrađenim objektima-Parcela 3 portirnica, upravna zgrada i skladište suhe građe, nekretnina ukupne površine 2.941 m2, broj i naziv parcele:238/6-petinska bara, upisano u posjedovni list broj: 235 K.O: ŽEPČE GRAD.

Jedna petina suvlasništva na parceli 2-lnterni put, ukupne površine 1 534 m2, broj parcela 237/3,238/3,238/4 i 238/5 upisane u Posjedovni list broj: 235, K.O: ŽEPČE GRAD.

Početna prodajna cijena:            180.000,00 KM, depozit 9.000 KM

 

2. Zemljište sa izgrađenim objektima- Parcela br.4-bravarska radionica, furnirnica, deponija piljevine i goriva I KOTLOVNICA- nekretnina ukupne površine 5.875 m2 , broj parcela s.p. ŽEPČE-GRAD.br.: 238/2 , 238/8 i 238/9 , upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Jedna petina suvlasništva na   parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br:237/3,238/3, 238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235.

Početna prodajna cijena:            250.000,00 KM , depozit 12 500 KM,

 

3. Zemljište sa izgrađenim objektima- Parcela br. 5-proizvodna hala, nekretnina ukupne površine 7.280 m2 , broj parcela s.p ŽEPČE-GRAD br: 232/8 , 234/19, 235/3 i 237/1 , upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Jedna petina suvlasništva na parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br:23?/3,238/3, 238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:            900.000,00 KM , depozit 45 000 KM,

 

4. Zemljište sa izgrađenim objektima- Parcela br. 6-tečnih goriva 5 nekretnina ukupne površine 5.662 m2 , broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 237/2 i 238/10 , upisane u Posjedovnom listu broj 235, Jedna petina suvlasništva na parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br:237/3,238/3, 238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:         260.000,00 KM , depozit 13.000 KM,

 

5. Zemljište sa izgrađenim stanbeno-poslovnim objektom, - Parcela br.7-kuća 1, nekretnina ukupne površine 914 m2 , broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 233/1 i 235/1 , upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:            56.000,00 KM , depozit 2 800 KM,

 

6. Zemljište sa izgrađenim stanbeno-poslovnim objektom, Parcela 8.- kuća 2, nekretnina ukupne površine 728 m2 , broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 233/2, 234/8 i 235/4 , upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:            52.000,00 KM , depozit 2 600 KM,

 

7. Zemljište - Ostalo neplodno zemljište, Parcela 9- nekretnina ukupne površine 116 m2, broj parceli s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 232/7 , upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:            3.400,00 KM, depozit 170 KM,

 

8. Zemljište - Ostalo neplodno zemljište, Parcela 10-nekretnina ukupne površine 32 m2. broj parceli s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 238/7 , upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:            1.400,00 KM , depozit 70 KM

 

Za kupovinu oba predmeta prodaje pod tačkom I 5 I 6 odobrava se dodatni popust od 10% ( UKUPNO 97.200 KM za kuću 1 I kuću 2)

 

II OPREMA

Rbr

slika

Naziv predmeta prodaje

Po odluci OP od 13.03.2018- Nove cijene

Depozit

1

7

TRAČNA PILA II

435,00

45,00

2

10

DUPLI RASKRAJAČ VEĆI

795,00

80,00

3

11

DUPLI RASKRAJAČ MANJI

550,00

55,00

4

14

OSCILIRAJUĆA BUŠILICA

1.100,00

110,00

5

13

TOKARSKI STROJ-za noge stolova

180,00

20,00

6

22

STROJ ZA IZRADU ŽIVIH ČEPOVA

580,00

60,00

7

23

TOKARSKI STROJ ZA NOGE

220,00

22,00

8

24

STROJ ZA IZRADU DUGMADI

220,00

22,00

9

25

NADSTOLNA GLODALICA - MANJA

435,00

45,00

10

33

OSCILIRAJUĆA BRUSILICA

795,00

80,00

11

36

KOSI PRESJEKAČ

550,00

55,00

12

39

BRUSILICA BUBNJARA

220,00

22,00

13

61

KORPUSNA STEGA (PRESA) I

435,00

45,00

14

62

KORPUSNA STEGA (PRESA) II

435,00

45,00

15

46

Linija za lakiranje ,,B"

2.250,00

220,00

16

49

Linija za lakiranje ploča

2.200,00

220,00

17

48

Vodeni filter STW

180,00

18,00

18

50

Stroj za namakanje i hauba za potapanje

1.050,00

110,00

19

 

Stroj za navrtanje vijaka

80,00

8,00

20

52

TRANSPORTNI VALJCI 87 kom.proc. cij 18;

1.409,00

140,00

21

53

STROJ ZA OŠTRENJE PILA I

180,00

20,00

22

 

VALJKASTI NANOSAČ LJEPILA

110,00

11.00

23

68

HIDRAULIČNA PRESA

1.450,00

145,00

UKUPNO

15.859,00

 

 

III    Poluproizvodi ukupne vrijednosti 1.030 KM

 

IV SUŠARE

1. Dvokomorna sušara površine 471 m2, smještena na parceli 6-

Početna prodajna cijena 36.000 KM, deposit 3.600 KM,

2. Dvokomorna sušara površine 900 m2, smještena na parceli 4-

Početna prodajna cijena 45.000 KM, deposit 4.500 KM i

3. Jednokomorna sušara površine 226 m2, smještena na parceli 4-

Početna prodajna cijena 18.000 KM, deposit 1.800 KM

 

B. Cijena i način prodaje :

1. Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu Odluke Skupštine i Odbora povjerilaca.

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem

3. Nekretnine se prodaju bez upisanih tereta.

 

C.Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave: prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave i dokaz o plaćenom detozitu.

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjm će se održati dana 25. 03.2019. godine (ponedjeljak) u 10 sati u Poslovnoj zgradi firme.

3. Uslovi prodaje su:

- nekretnine firme su u posjedu i vlasništvu , ali se prodaju u stanju upisanom u Katastru na PL 235 kod Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, a ne i u zemljišnoj knjizi Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda Žepče. Kupac kupuje imovinu firme u postojećem pravnom stanju, te postupak uspostave zemljišne knjige može pokrenuti o svom trošku nakon kupovine.

- ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od iste navedene pod tačkom A. ovog Oglasa,

- najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje,

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 5% za nekretnine i 10% za ostale predmete prodaje od početne cijene na transakcioni račun DPD „KRIVAJA-ŽEPČE" d.o.o u stečaju Žepče broj: 134-090-00003721-72, kod ASA BANKE dd Zenica ili u blagajnu , sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju, uz navođenje predmeta kupovine,

- sve poreze i troškove vezane za ovu kupoprodaju snosi kupac,

- prodaja se vši po načetu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

- ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

4. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana u krugu tvornice , a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 061/796-196.

 

Stečajni upravnik

Škapur Azra, dipl.oec.