Prava

SUGOSG BiH u stečaju - Prodaja osnivačkog udjela u društvu SARAFON doo Sarajevo

SAVEZ UDRUŽENJA GRAĐANA OŠTEĆENOG SLUHA I GOVORA

BOSNE I HERCEGOVINE U STEČAJU

Ferhadija br. 19/III

SARAJEVO

 

Broj: 65 O St 469364 14 St

Sarajevo, 13.03.2019

 

Na osnovu člana 101. Zakona o stečajnom postupku („ Službene novine F BiH " broj 29/03, 32/04 i 42/06) i Odluke VI skupštine povjerilaca od 20.12.2018 god., stečajni upravnik Saveza udruženja građana oštećenog sluha i govora Sarajevo - SUGOS BiH. objavljuje

 

                                                                                     OGLAS

                                                                 o prodaji osnivačkog udjela

                                                   u privrednom društvu SARAFON d.o.o. Sarajevo

                                                                     Ferhadija broj 19/III Sarajevo

 

1. Savez udruženja građana oštećenog sluha i govora BiH je osnivač privrednog društvu SARAFON d.o.o. Sarajevo / društvo za rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i vlasnik 100% kapitala,

 

2. Osnivač prodaje osnivački udjel u društvu SARAFON d.o.o. Sarajevo u nominalnoj vrijednosti u iznosu od 104.763,50 KM, javnim prikupljanjem ponuda,

 

3. Ponude za kupovinu udjela mogu podnijeti pravna i fizička lica. Osnivački udjel će se prodati ponuđaču koji u postupku javnog prikupljanja ponuda ponudi najvišu cijenu s tim što ponuđena cijena ne može biti manja od 104.763,50 KM.

 

4. Ponude za kupovinu udjela se dostavljaju stečajnom upravniku u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Ponuda za kupovinu udjela ", na adresu : Knjigovodstvena agencija MAX-FIN, Trg Barcelone br. 5. Sarajevo, najkasnije do 12.04. 2019. Uz ponudu je obaveza dostaviti dokaz koji potvrđuje garanciju plaćanja, bankovna garancija i ts. Pravna lica dostavljaju i punomoć o zastupanju a fizička lica kopiju lične karte i broj telefona.

 

5. Svaki ponuđač je dužan uz ponudu priložiti dokaz o uplati depozita/garancije za sklapanje ugovora i isplate kupoprodajne cijene u iznosu od 10.000,00 KM, na račun Saveza udruženja građana oštećenog sluha i govora broj: 3386902245107698 otvoren kod UniCredit bank.

 

6. Proceduru prodaje će provesti stečajni upravnik dana 16.04.2019 u 10.00 sati u prostorijama agencije MAX -FIN otvaranjem ponuda u prisustvu Komisije od tri člana a mogu biti nprisutni i ponuđači. Ponuđač koji bude izabran, dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji sa stečajnim upravnikom u roku od osam dana od dana prodaje i isplatiti kupoprodajnu cijenu najkasnije uroku od 10 dana od dana sklapanja ugovora. Depozit iz tačke 5.će se izabranom ponuđaču uračunati u cijenu a ako ne sklopi ugovor o kupovini udjela ili ne isplati cijenu u propisanom roku stečajni dužnik zadržava iznos depozita a ugovor ukoliko je sklopljen prestaje važiti. Drugi najbolji ponuđač sa početnom cijenom ili većom od raspisane smatrat će se kupcem.

 

7. Ostalim ponuđačima, izuzimajući drugog najboljeg, će se depozit vratiti u roku od osam dana od otvaranja ponuda.

 

8. Kupac snosi troškove zaključenja ugovora i sve druge troškove vezane za kupovinu i prenos udjela.

 

9. Stečajni upravnik zadržava pravo poništiti oglas bez obrazloženja.

 

10. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na mob.br. 061 198 187

 

STEČAJNI UPRAVNIK