DI DE Delić d.o.o. Bihać

Više o DI DE Delić d.o.o. Bihać

Nepoznato

Otvaranje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica DI DE Delić d.o.o. Bihać

Općinski sud u Bihaću, postupajući po stečajnom sudiji Aladinu Bajriću, povodom prijedloga predlagača d.o.o. CIVIĆ Cazin, zastupan po punomoćniku advokatu Jasminu Abdagiću iz Cazina, za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica DI DE Delić d.o.o. Bihać, zastupan po punomoćniku Feridu Mujagiću, advokatu iz Bihaća, otvori stečajni postupak, dana 04.09.2018. godine, donio je slijedeće SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 26. 9. 2018. – Oglasni dio – Broj 76 - Strana 15

RJEŠENJE

Za privremenog stečajnog upravnika u pravnom licu Dl DE Delić d.o.o. Bihać sa liste stečajnih upravnika Federalnog ministarstva pravde, imenuje se Alija Džaferbegović, dipl. ecc. iz Bihaća, ul. ZAVNOBiH-a 5. Privremeni stečajni upravnik dužan je: - starati se o imovini dužnika; - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija; - izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika; - utvrditi da li je stečajni dužnik u posljednjih 5 godina prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka preduzimao pravne radnje koje bi se mogle pobijati u skladu sa odredbama člana 80. do 87.

Zakona o stečajnom postupku; - utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka; - ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka; - utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka; - uraditi kontrolu poslovanja i kontrolu eventualno izvršene privatizacije. Privremeni stečajni upravnik je dužan podnijeti svoj izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

Ovo se rješenje objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH", te se povjerioci pozivaju da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja saopće koje će mjere osiguranja na predmetima stečajnog dužnika oni zahtijevati.

Broj 17 0 St 093286 18 St

04. septembra 2018. godine

Bihać