DI Ključ d.o.o. Ključ

Više o DI Ključ d.o.o. Ključ

Pokretna i nepokretn

DI KLJUČ doo Ključ u stečaju - Prodaja pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika

Broj: 17 OSt 015191 09 St

Cazin, 10.02.2014. godine

 

Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine F BiH", br 29/03 i 32'04) i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužna D.O.O. Dl „Ključ" - u stečaju Stečajni upravnik stečajnog dužnika, objavljuje:

 

 

                                                                                            OGLAS 

     ZA PRVU JAVNU PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA D.O.O Dl                                                               „Ključ" - u stečaju PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

 

I. POPIS PREDMETA PRODAJE

LOT 1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI I ZEMLJIŠTE

 

R/b

NAZIV NEKTRETNINE

Neto površina objekta u m2

Procjenjena vrijednost objekta u KM

1

Upravna zgrada sa pripadajućim zemljištem

 

189.216,00

 

Upravna zgrada

290

163.516,00

 

Zemljište

257

25.700,00

2

Zgrada radničkog restorana

360

104.509,00

3

Mehanička radionica sa zgradom službe održavanja

285

57.138,00

4

Magacin materijala i rezervnih dijelova, garaža i portirnica

183

44.735,00

5

Magacin gotovih proizvoda

1.300

147.420,00

6

Tvornica panel ploča *'

2.840

267.443,00

7

Objekat sušare

235

55.392,00

8

Hala za izradu brodskog poda i lamperije

450

57.409,00

9

Objekti kotlovnice

1.040

205.605,00

10

Hala pilane s pratećim objektom

1.811

215.801,00

11

Zemljište u krugu tvornice

50.022

2.501.100,00

UKUPNO

 

3.845.768,00

 

LOT 2. MAŠINE I OPREMA

 

R/b

POPISNO MJESTO

Vrijednost u KM

1

Kotlovnica

127.230,00

2

Brodarica

10.900,00

3

Nadstrešnica i radionica

8.150,00

4

Pilana

113.060,00

5

Pilana 1

20.080,00

6

Krug preduzeća

43.195,00

7

Panelka

134.210,00

8

Magacin

16.520,00

 

UKUPNO

473.345,00

 

LOT 3. SEKUNARNE SIROVINE - OTPADNO ŽELJEZO

 

R/b

Opis

Početna cijena u KM po kg

1

Otpadno željezo

0,45

 

II. USLOVI PRODAJE

 

1. Navedena imovina prodaje se po lotovima, u fizičkom stanju na dan prodaje Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavat ispod te cijene.

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 14.03 2014 godne petak -08.30 sati u zgradi Općinskog suda u Bihaću, III sprat

3. Uslovi prodaje:

 

- usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove.

- pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,

- ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,

- povećanje cijene u toku javnog nadmetanja ža Lot 1 i 2. je najmanje 10 000,00  KM, a najviše 50.000,00 KM, a za Lot 3 nema ograničenja.

- na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih

- sredstava u visini od 10.000,00 KM za svaki lot za koji se natječu.

- uplatu izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3383602241250949, UniCredit Bank.

 - ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponudžača, položeni novac će se vratiti u roku od 5 dana od dana okončanja javnog nadmetanja,

- sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac.

- Imovina se prodaje po principu "viđeno - kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

- najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje.

- ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije -depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponudžač koji je učestovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponudžač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća - depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponuđač.

 

4. Uplatnicu sa naznakom imovine za čiju kupnju učestvuje, ponudžač će dostaviti najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.

 

5. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu stečajnog dužnika, te na telefon broj: 063 334 413.

 

Stečajni upravnik