Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Drvopack d.o.o. Tomislavgrad

Općinski sud u Livnu, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Drvopack" D.O.O. Tomislavgrad , na ročištu održanom dana 11.12.2012. godine donio je slijedeći OGLAS 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Drvopack D.O.O. Tomislavgrad. 2. Za likvidatora se imenuje Frano Tadić. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Registarskom sudu u Livnu, na broj Rješenja broj U/I-1451/94. od 30.06.1994. godine, evidentirano umatični registarski broj subjekta upisa 5975, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 68 0 L 022451 12 L 11. decembra 2012. godine Livno (03-3-3150/12)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi