Nekretnina

FABRIKA ZA PROIZVODNjU ŽICE ad Novo Goražde u stečaju - Prodaja dijela nekretnina stečajnog dužnika

"FABRIKA ZA PROIZVODNjU ŽICE" u stečaju

CENTAR I b.b. NOVO GORAŽDE

 

Broj: 610 St 00925116 St 2

Datum, 22.2.2019. godine

 

Na osnovu člana 105. i 106. Zakona o stečajnom postupku, a u skladu sa Odlukom Skupštine povjerilaca od 20.8.2018. godine, stečajni upravnik objavljuje,

 

                                                                                  OGLAS

                                             o prodaji dijela nekretnina-treća licitacija

 

Predmet prodaje su nekretnine zemljište prema posjedovnom listu broj 731/14 na dva lokaliteta u krugu Fabrike za proizvodnju žice i u Donjoj Sopotnici i to: k.č. broj: 5759/4,5759/5,5759/7,5759/8,5759/10,5759/11,5759/12,5759/15,5759/20 u krugu Fab-rike u ukupnoj površini 28.701 m2 i na lokalitetu Donja Sopotnica k.č. broj: 5622/1, 5622/2,5629/2 i 5629/3 u ukupnoj površini 2.823 m2.

Predmet prodaje su i građevinski objekti i to: Poslovna zgrada u privredi površine 177 m2 na k.č. 5759/8 i objekti crpne stanice sa bazenima i šahtovima za tehnološku vodu na lokalitetu Donja Sopotnica.

Prodaja će se izvršiti putem prikupljanja pismenih ponuda i usmenim javnim nadmetanjem.

Javno otvaranje pismenih ponuda i usmeno javno nadmetanje održaće se dana, 11.3.2019. godine (ponedjeljak) u prostorijama stečajnog dužnika u 11 časova. Sve nekretnine prodaju se zajedno u paketu a ukupna cijena iznosi 152.221,00 KM. Pismene ponude i prijave za učešće u javnom nadmetanju dostavljaju se najkasnije dan prije održavanja nadmetanja na adresu stečajnog dužnika sa naznakom "PONUDA" uz obaveznu uplatu depozita u iznosu od 10.000,00 KM.

Uplata depozita vrši se na žiro-račun stečajnog dužnika broj: 562 0068- 134-942-934 kod NLB banke.

Ponude niže od oglašene cijene biće odbačene i ti ponuđači ne mogu učestvovati u javnom nadmetanju.

Licitacija će se provesti i ako učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava uslove oglasa. Za dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu se obratiti na telefon stečajnog upravnika broj: 065/536-247.

Ugovor o kupoprodaji kupac i stečajni upravnik će zaključiti najkasnije osam dana od dana održavanja licitacije, a ugovorom će se regulisati rok plaćanja koji ne može biti duži od 30 dana.

Predaja nekretnina u posjed kupcu izvršiće se poslije namirenja cjelokupne prodajne cijene, a ugovor će se zaključiti kod notara.

Ako najpovoljniji kupac ne izvrši uplatu i ne zaključi ugovor smatraće se da je odustao i gubi pravo na povrat depozita, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuđač. Ponuđačima koji nisu stekli status kupca uplaćeni depozit će se vratiti u roku od osam dana od održavanja licitacije.

 

Stečajni upravnik

Milorad Štica