Pokretna i nepokretn

KP Zelenilo i čistoća a.d. Šekovići u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

KP "Zelenilo i čistoća" a.d. Šekovići-u stečaju Šekovići

 

Broj: 61-46-0 St 010860 17 St

Datum; 12.2.2019. godine

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca od 4.12.2017. godine, te odluke Odbora povjerilaca od 8.2.2019. godine, a u skladu sa članovima 73,155,156,157,161. i 166. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS" broj 16/16), te članovima 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ("Sl. glasnik RS" broj 54/17,) stečajni upravnik KP "Zelenilo i čistoća" a.d. Šekovići-u stečaju, objavljuje

 

                                                                                         OGLAS

                                            za prikupljanje ponuda za prodaju sljedeće imovine

 

Lot 1. Poslovna zgrada k.č. 544/17 KO Šekovići grad (124 m2) upisana u LN br. 1151/1..............19.140,00 KM

Pomoćni objekat k.č. 544/17 KO Šekovići grad (66 m2) upisan u LN br.1151/1...............................3.704,00 KM

Zemljište- dvorište poslovne zgrade (860 m2) upisano u LN br. 115171........................................10.120,00 KM

Lot 2. Radne mašine, motorna vozila, rezervni dijelovi i kanc. oprema.........................................80.435,00 KM

UKUPNO:............................................................................................................................................113.399,00 KM

 

1. Otvaranje ponuda i prodaja imovine obaviće se 28.3.2019. godine sa početkom u 10 časova u sjedištu , stečajnog dužnika, a navedeni iznosi predstavljaju procijenjenu vrijednost imovine koja je ujedno i minimalno prihvatljiva vrijednost koja se može ponuditi.

2. Navedena imovina se prodaje "u paketu" sve odjednom u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, i stečajni upravnik ne odgovara za nedostatke koje kupac eventualno utvrdi po izvršenoj prodaji.

3. Učesnici u postupku prodaje (ponuđači), uplaćuju na ime obezbjeđenja za cjelokupnu imovinu 10.000,00 KM na žiro-račun broj 5554000035186083 kod Nove banke u Šekovićima sa naznakom za navedeni oglas, najkasnije do 15 časova 26.3.2019. godine. Uplatu vršiti isključivo u konvertibilnim markama. Ponuđaču se ne vraća depozit ako: podnese ponudu koja ne sadrži obavezne elemente, bude proglašen za kupca a ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku.

4. Kovertirane ponude sa dokazom o uplati obezbjeđenja mogu do'staviti sva pravna i fizička lica, koja nemaju zakonskih smetnji (član 141. ZOS), najkasnije do 15 časova 26.3.2019. godine.sa naznakom "za licitaciju", na adresu stečajnog dužnika, ul. Palih boraca broj 63 Šekovići. Stečajni upravnik neće razmatrati ponude koje: ne sadrže jasno određen iznos koji se nudi, se pozivaju na neku drugu ponudu, se pozivaju na uslove koji nisu predviđeni oglasom i za koje nije položen depozit u predviđenom roku.

5. Prilikom otvaranja ponuda, fizička lica (ponuđači) koja prisustvuju otvaranju ponuda su dužna stečajnom upravniku predočiti ličnu kartu radi identifikacije i punomoć ako se radi o punomoćniku. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, koji su stečajnom upravniku dužni predočiti rješenje o upisu ponuđača u sudski registar i ličnu kartu, a punomoćnik i valjanu punomoć.

6. Nakon otvaranja ponuda, gdje mogu da prisustvuju svi ponuđači, stečajni upravnik rangira ponuđače prema visini dostavljenih ponuda, a ponuđač koji je dostavio ponudu sa najvećom cijenom koja je veća od minimalne cijene koja je navedena u oglasu, proglašava se za kupca.

7. Najpovoljniji ponuđač koji se proglasi za kupca, obavezan je da u roku od 15 dana od dana licitacije sa prodavcem zaključi kupoprodajni ugovor kojim se detaljno definišu sva prava i obaveze stranaka. Kupac je dužan da u roku od 60 dana od dana kada je proglašen za kupca izvrši uplatu ponuđene cijene, nakon čega stiče pravo preuzimanja kupljenih predmeta. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu u predviđenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine.

8. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se uplaćeno obezbjeđenje u roku od osam radnih dana od dana javnog otvaranja ponuda.

9. Sve troškove oko preuzimanja predmeta prodaje (troškovi zaključivanja notarskog ugovora, porez na nepokretnost, PDV, kao i eventualne druge troškove) snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodate stvari.

10. Osnovna sredstva koja su predmet prodaje, kao i pripadajuća dokumentacija, mogu se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 10 do 12 časova uz prethodnu najavu na telefon br. 065/665820 i 056/653078.

11. Smatra se da su ispunjeni uslovi za sprovođenje prodaje javnim prikupljanjem ponuda ako je najmanje jedno lice dostavilo formalno i pravno ispravnu ponudu.

 

Stečajni upravnik