Pokretna i nepokretn

FABRIKA ŠEĆERA ad Bijeljina u stečaju - Prodaja kompletne imovine stečajnog dužnika

Stečajni upravnik AD "Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaju na osnovu odluke Skupštine poverilaca od dana 31.1.2019. god. oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika AD "Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaju i zakazuje:

 

                                                                             LICITACIJU

                            za dan, 28.2.2019. godine, u 12 časova, (otvaranje pismenih ponuda)

 

Prodaja imovine će se vršiti putem dostavljanja pismenih ponuda od strane kupaca. Licitacija tj. otvaranje pismenih ponuda će se obaviti u prostorijama AD "Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska, u stečaju, Republika Srpska BiH, dana 28.2.2019. godine u 12 časova.

 

PREDMET PRODAJE

Kompletna imovina stečajnog dužnika AD "Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaju /pravo svojine/, nalazi se na lokaciji opštine Bijeljina, Bijeljinski Srez, KO Velika Obarska list nepokretnosti br 6/0 Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove PJ Bijeljina br. 21.12-952.1-2-753/2019 od 1.2.2019. god. Brojevi parcela 1; 1442; 4522; 4671; 4686; 4689; 4990; 5495; što čini površinu zemljišta i objekata od 491622 m2, i može da se razgleda svakim radnim danom od 9 pa do 14 časova, do 26.2.2019. god.

Imovinu čine; objekti; zemljište; osnovna sredstva - oprema od red.br.1 do 1055; rezervni dijelovi od br.1 do 318; alat i inventar od br.1 do 504; materijal iz centralnog magacina od red.br.1 do 2794; sirovine pod red.br.1; potrošni materijal od red.br.1 do 28; sjemena od red.br.1 do 6; gorivo i hemikalije od red.br.1 do 22; gotovi proizvod pod red.br. 1; rezervni dijelovi od red.br. 1 do 791;

 

PRAVO UČESTVOVANjA

Imaju sva pravna i fizička lica (domaća i strana) koja uplate depozit-kaparu u iznosu od 50.000,00 KM na žiro-račun firme AD "Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaju i to: 5517902220908967 i dostave svoju pismenu ponudu (sa dokazom o uplati depozita) najkasnije jedan dan ranije do 12 časova, prije zakazane licitacije /do 27.2.2019. god. do 12 časova/

Napomena; sve uplate i prijave poslije tog roka neće se primati, neće se prihvatiti, niti će biti razmatrane na toj licitaciji.

 

DOSTAVLjANjE PONUDA lično u AD "Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaju, u propisno zatvorenom kovertu, sa naznakom "Ponuda za kupovinu imovine firme AD"Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaju.

Ponuda treba da sadrži:

- Ime kupca (tačan naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica koji kupuje),

- Matični broj firme ili JMB ako je fizičko lice, (ovjerene fotokopije)

- Tačnu adresu stanovanja, prebivališta,

- Ponuđen iznos u KM (konvertibilnim markama)

- Potvrdu o uplati depozita od 50.000,00 KM na žiro-račun.

- Potvrdu od PU da nema neizmirenih poreskih obaveza

- Kompletnu ovjerenu dokumentaciju o registraciji pravnog lica i odgovornog lica (Nepotpune i nekompletne ponude neće se razmatrati)

• U slučaju da dva ili više kupaca daju istu cijenu za imovinu, kupac će biti onaj koji u javnom nametanju pred istom komisijom, taj dan kada se budu otvorile ponude, da veću cijenu na isto) toj licitaciji.

 

POČETNA CIJENE NA LICITACIJI za gore navedenu imovinu na ovoj licitaciji je: =10.000.000,00 KM (deset-milionakonvertibilnihmaraka)

Eventualne poreze i sve ostale troškove oko prevoda, prenosa vlasništva, notarskih usluga, snosi - plaća ku imovine u skladu sa važećim Zakonima Republike Srpske BiH i notarskim tarifama. Kompletna imovina se pr daje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne prihvataju. Kupac je dužan da izvrši uvid u kompletnu im vinu koju kupuje u SO Bijeljina, PU Bijeljina, u gruntovnim i Katastarskim knjigama, te u posjedovnim vlasničkim listovima, da izvrši sve provjere dokumentacije i eventualnih obaveza koje imaju kupci, na osno kupovine ove nekretnine, (naknadne reklamacije se ne prihvataju)

KUPAC je ono pravno ili fizičko lice koje ponudi najveći iznos u pismenoj ponudi za imovinu koju liciti Taj iznos mora biti veći od početne cijene. Ponude sa manjim iznosom od ponuđene cijene neće se razmatratnj Kupac je dužan da kompletan iznos uplati u roku od 30 (trideset) dana na žiro račun AD" Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaju. Ukoliko kupac to ne uradi, ne uplati razliku novčanih sredstava u datom roku depozit tj. kaparu firma AD "Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaJu zadržava, ne vrać kupcu, u kom slučaju će biti biran sljedeći najpovoljniji ponuđač.

(U slučaju da kupac nudi plaćanje ostalog dijela na rate ili ostavljanjem bankarske garancije, mora da navede u ponudi sve detalje oko predloženog načina plaćanja. Komisija će se izjasniti da li prihvata tu ponudu i prijedlog plaćanja koji nudi kupac ili ne)

Zabilježbe i tereti na gore navedenoj imovini će biti skinuti, brisani u skladu sa važećim Zakonom RS BiH za tu oblast i Zakonom o stečajnom postupku RS BiH.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u periodu od 9 do 14 časova svakim radnim danom, na tel.065/335-530, il doći lično u prostorije firme AD"Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska'- u stečaju.

 

Bijeljina, 1.2.2019. god.

 

Stečajni upravnik

Dr Nebojša Matić