KP LISINA a.d. Šipovo

Više o KP LISINA a.d. Šipovo

Pokretnina

Komunalno preduzeće Lisina a.d. Šipovo u stečaju - Prodaja pokretnih stvari stečajnog dužnika

Komunalno preduzeće "Lisina" a.d. Šipovo - u stečaju

Nikole Tesle br.31, Šipovo

Broj: 57 OSt 12491917 St

Datum: 5.2.2019.

 

Na osnovu člana 155, 160. i 166. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS" br. 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca KP "Lisina" a.d. Šipovo - u stečaju i odluke Odbora pov)erilaca od 1.11.2018. godine, stečajni upravnik objavljuje:

 

ZAKLjUČAK 0 DRUGOJ JAVNOJ PRODAJI

(USMENIM JAVNIM NADMETANjEM - LICITACIJA)

- za prodaju pokretnih stvari –

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika KP "Lisina" a.d. Šipovo - u stečaju (osnovna sredstva, sitni alat i inventar, zalihe materijala - rezervni dijelovi) a sve prema elaboratu sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića iz Banjaluke i listom osnovnih sredstava - oprema, listom zaliha materijala i listom zaliha inventara a koji su sastavni dio prodajne dokumentacije i to:

1. OSNOVNA SREDSTVA - OPREMA (vozila, bager, kamioni za odvoz smeća, oblarica, cirkular, aparati za zavarivanje, mašine za sječenje asfalta, pijačne tezge, vodene pumpe, mješalica, rems cobra, mašina za odštopavanje kanalizacije, mašina Džordž Fišer za elektrofuzijsko varenje i ostala oprema) ukupne procijenjene vrijednosti 133.310,00 KM

2. ZALIHE MATERIJALA (cijevi, EKS, F, FF, FFR komadi, FKS, koljena, kompenzacije, obujmice, ogrlice, račve, redukcije, ventili, spojnice, T komadi, vodomjeri i ostali materijal ukupne procijenjene vrijednosti 57.593,80 KM

3. ZALIHE INVENTARA ukupne procijenjene vrijednosti 9.017,00 KM

Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a.

- Na predmetnoj imovini nema upisanih tereta.

 

NAČIN I USLOVI PRODAJE

Predmeti prodaje koji čine imovinu pod r.br.1 prodaju se pojedinačno a prema listi "OSNOVNA SREDSTVA -OPREMA" koja je dio prodajne dokumentacije, dok se imovina pod r.br.2. a prema listi "ZALIHE MATERIJALA" (lista dio prodajne dokumentacije) prodaje u cjelosti te imovina pod r.br.Z a prema listi "ZALIHE INVENTARA" (lista dio prodajne dokumentacije) prodaje u cjelosti.

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje n neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje predmetne opreme, količine, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, uvid i preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenskom periodu od 8 do 16 časova.

Prethodno je potrebno najaviti se pozivom na tel.br. 065/682-152; 065/879-347. Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procijenjene vrijednosti predmetne imovine i to za:

- Zalihe materijala (r.br.2) depozit iznosi 5.759,38 KM

- Zalihe inventara (r.br.Z) depozit iznosi 901,70 KM

- Osnovna sredstva - oprema (r.br 1) depozit iznosi 10% od procijenjene vrijednosti svakog pojedinačnog predmeta prodaje sa liste "OSNOVNA SREDSTVA -OPREMA", a koja je sastavni dio prodajne dokumentacije

Pravo učešća na javnoj prodaji cmaju sva pravna i fizička lica zastupljena putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i koja uplate depozit sa naznakom i navedenim iznosom i to najkasnije 2 dana prije održavanja licitacije na žiro-račun KP "Lisina" a.d. Šipovo - u stečaju br. 5620998146443935 otvoren kod NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati na licitaciji.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

Početna cijena za predmete prodaje je procijenjena vrijednost a imovina se na ovoj licitaciji ne može prodati ispod 50% od procijenjene vrijednosti.

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 10 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na račun KP "Lisina" a.d. Šipovo - u stečaju br. 5620998146443935 otvoren kod NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 10 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 5 dana.

Sve troškove poreza, PDV, taksa, naknada, prepisa i ostalih troškova u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje snosi kupac.

Licitacija će se održati dana, 27.2.2019. godine, u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Gundulićeva br.108, Banjaluka sa početkom u 14 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu "Glas Srpske" kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS- područna jedinica Banjaluka.

Stečajni upravnika