DEKORATIVA a.d. Gacko

Više o DEKORATIVA a.d. Gacko

Nekretnina

DEKORATIVA a.d. Gacko u stečaju - Prodaja imovine stecajnog dužnika

DEKORATIVA a.d. Gacko -u stečaju

Gacko, UI. Grobljanska br. 1

Gacko, 05.02.2019.godine

Broj: 62 0 St 011287 18 St

 

Na osnovu odredaba člana 155. do 160. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/16), člana 85. i 86. Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 59/03, 85/03, 64/05,118/07, 29/10, 57/12 i 67/13) i Skupštine povjerilaca od 22.11.2018. godine, stečajni upravnik objavljuje Šestu prodaju imovine stečajnog dužnika:

 

                                                                                        OGLAS

                         o šestoj prodaji nepokretne imovine putem usmenog javnog nadmetanja

 

A.   Nepokretnosti (zemljište i građevinski objekti)

- Ekonomsko dvorište površine 2 ha 73 a 40 m2 i

- Privredna zgrada-fabrika dekorativnih tkanina, poslovna zrada površine 61 a 60 m2.

 

Navedene nekretnine i zemljište, koje se nalaze u krugu stečajnog dužnika u Gacku, Ul. Grobljanska br. 1, upisane su u list nepokretnosti broj 14/3, broj parcele kč. 509/1 i 509/2 k.o. SP Gacko (stari premjer) upisano u z.k, uložak broj: 986 k.o. SP Gacko ili po novom premjeru k.č, broj: 1572/1 k.o. Gacko

R/br

Naziv nekretnine

Površina u m2

Početna cijena u KM

1.

Proizvodna hala

5.346

105.663,61

2.

Upravna zgrada

832

15.495,48

3.

Portirnica

40

502,56

4.

Radionica

95

1.878,53

S.

Kotiovnica

184

3.991,87

6.

Spremište za ugaij

119

4.931,14

7.

Garaža

19

446,15

8.

Garaža

37

868,82

9.

Trafostanica

23

462,35

10.

Nadstrešnica

120

1.408,90

11.

Građevinsko zemljište

2B.051

201.967,20

 

UKUPNO:

34.866

337.616,60

 

Datum i vrijeme javnog nadmetanja: 14.03.2019. god. u 12,00 Časova

Mjesto: prostorije stečajnog dužnika u Gacku

 

Uslovi i način prodaje:

- Prodaja Imovine pod tačkom A će se vršiti usmenim javnim nadmetanjem. Početna cijena nadmetanja ne može biti manja od naznačene u oglasu u iznosu 337.616,60 KM

- Učestvovati na licitaciji mogu fizička i pravna lica koja prije prodaje dostave komisiji dokaz o uplati depozita - osiguranja za učešće u nadmetanju. Bankarska garancija se neće uzeti kao dokaz o uplati depozita

- Učesnik u nadmetanju dužan je ustupiti tačnu adresu i broj telefona komisiji. Nadmetanje će se izvršiti i ako učestvuje samo jedan učesnik ako ispunjava uslove

- Depozit u iznosu od 10 % vrijednosti imovine (koji ne može biti visi od 50.000,00 KM, član 160. ZOS-a), koja se kupuje, treba uplatiti na transakcijski račun pravnog lica „Dekorativa" a.d. Gacko -u stečaju, broj: 5620128145550657 (KM), otvorenog kod NLB Banka a.d. Banja Luka, sa naznakom: osiguranje za učešće u nadmetanju. Depozit se uračunava u prodajnu cijenu, a uplaćuje senakasnije do 13.03.2019. godine

- Kupcem će biti proglašen ponuđač sa najvišom ponuđenom cijenom, pod uslovom da je postignuta cijena jednaka ili veća od oglašene prodajne. U slučaju istih najpovoljnijih ponuda odmah će se obaviti usmeno javno nadmetanje najpovoljnijih ponuđača, a prema pravilima za prodaju imovine putem javnog nadmetanja. Nakon zključenja iicitcije utvrđuje se lista tri najpovoljnija ponuđača.

- Ako najpovoljniji ponuđač ne sklopi ugovor i ne uplati cijenu, smatrat će se đa je odustao i gubi pravo na povrat depozita, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi ponuđač ne ispuni uslove, kupcem se smatra treći po redu najbolji ponuđač.

- Ponuđačima koji nisu stekli status kupca, drugog i trećeg najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 5 (pet) dana od okončanja javnog nadmetanja

- Najpovoljniji ponuđač je obavezan uplatiti prodajnu cijenu u roku od 30 (trideset) dana od dana prihvatanja ponude. Ugovor o kuporođaji kupac i stečajni upravnik će zaključiti najkasnije 7 (sedam) dana po uplati cijene i troškova kupoprodaje. Primopredaja imbvine izvršit će se najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od potpisivanja ugovora, ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.

- Poreze i druge troškove u vezi sa prodajom snose kupci

- Ponude sa cijenom manjom od 337.616,60 KM neće biti uzete u razmatranje.

- Sve informacije mogu se dobiti na e-mail: borko.supeta@yahoo.com  i na telefon stečajnog upravnika broj 066/877871

Napomena: u krugu stečajnog dužnika nalazi se objekat povšine 920 m2 (nekretnina 46 m x 20 m) u vlasništvu pravnog lica AWiSS d.o.o. Beograd, broj parcele k.ć. 509/3, k.o. S.P. Gacko (stari premjer), upisano u Z.K. uložak broj 1708 KO Gacko.

 

Stečajni upravnik