ŽITOPRERADA d.d. Bihać

Više o ŽITOPRERADA d.d. Bihać

Nekretnina

ŽITOPRERADA dd Bihać u stečaju - Prodaja nekretnina stečajnog dužnika

D.D. «ŽITOPRERADA» U STEČAJU

 

Na osnovu člana 99. stav 2. i člana 101. Zakona o stečajnom postupku (»Službene novine Federacije BiH«, broj 29/03,32/04,68/05,42/06 i 52/18), Odluke Odbora povjerilaca i usmenog Zaključka stečajnog sudije, stečajni upravnik DD «ŽITOPRERADA» BIHAĆ U STEČAJU, objavljuje:

 

                                                                             OGLAS

   O DVADESETČETRVRTOJ PRODAJI IMOVINE LOT 3 i LOT 5, SEDMOJ PRODAJI LOT-a 30 i 31; ŠESTOJ          PRODAJI LOT-a 32,33 i 37; DRUGOJ PRODAJI Lot-a 38, i PRVOJ PRODAJI LOT-a 39 STEČAJNOG                                                            DUŽNIKA DD »ŽITOPRERADA« BIHAĆ U STEČAJU

 

Prodaja imovine će se vršiti putem usmenog javnog nadmetanja, a ista će se održati dana: 12.03.2019. godine (Dana: UTORAK) sa početkom u 13,00 sati u Općinskog suda u Bihaću, ul. Bosanska 11, soba

 

I.   NEPOKRETNA IMOVINA

BROJ LOT-A

OPIS NEKRETNINE KOJE ČINE NAVEDENI LOT

CIJENA U KM

LOT 3

* SILOS.MAGACIN: *Spratnost: Suteren+Prizemlje: "Veličina objekta: Ukupne površine 2622 m2;

*k.č.br. i p.l.br. kao i k.o. zainteresovani kupac iste može da dobije od stečajnog dužnika.

150.000,00

LOT 5

*MLIN STARI SA EKONOMSKIM DVORIŠTEM: "Spratnost: Prizemlje (mlin) +4 sprat (mlin i kancelarije) + potkrovlje (kancelarije); "Veličina objekta: 3000 m2;

"k.č.br. i p.l.br. kao i k.o. zainteresovani kupac iste može da dobije od stečajnog dužnika.

* MLIN NOVI SA EKONOMSKIM DVORIŠTEM: "Spratnost: Prizemlje (mlin i skladište) + 10 spratova (mlin); *k.č.br. i p.l.br. kao i k.o. zainteresovani kupac iste može da dobije od stečajnog dužnika.

"STARI SILOS-A:  Spratnost: Silos visine 30 m:

"NOVI SILOS-B:  Spratnost: Silos visine 30 m:

"k.č.br. i p.l.br. kao i k.o. zainteresovani kupac iste može da dobije od stečajnog dužnika.

NAPOMENA: U novom mlinu se nalaze gotovo sva postrojenja i oprema za mljevenje žita.

1.500.000,00

LOT 30

Nekretnina označena sa k.č. br. 5974/1 „DOLOVI", u naravi livada 4 klase, površine 97302 m2 i šuma 5 klase površine 131 m2 upisane u PL broj 4915 k.o. Bihać grad kao posjed društva sa dijelom 1/1, ukupno: 97.433 m2

1.948.660,00

LOT 31

Nekretnina označena sa k.č. br. 8523 „RIBIČKE OTOKE", u naravi livada 2 klase, površine 96166 m2 upisane u PL broj 4915 k.o. Bihać grad kao posjed društva sa dijelom 1/1, k.č. br. 8527 „RIBIČKE OTOKE", u naravi livada 4 klase, površine 8557 m2 upisane u PL broj 4915 k.o. Bihać grad kao posjed društva sa dijelom 1/1 i ukupno: 104.723 m2

1.570.095,00

LOT 32

Nekretnina označena sa k.č. br. 25 „ŽDRALINCI", u naravi njiva 3 klase, površine 1860 m2 upisane u PL broj 76 k.o. Lohovo, kojoj odgovaraju po starom katastarskom operatu k.č. broj 357/5 i 357/6 k.o. Ripač - Lohovo, vanjknjižno vlasništvo

12.090,00

LOT 33

Nekretnina označena sa k.č. br. 26 „ŽDRALINCI", u naravi livada 2 klase, površine 1423 m2 upisane u PL broj 76 k.o. Lohovo, kojoj odgovaraju po starom katastarskom operatu k.č. broj 357/5 i 357/6 k.o. Ripač - Lohovo, vanjknjižno vlasništvo

9.249,50

LOT 37

Nekretnina označena sa k.č. br. 61 „ŽDRALINCI", u naravi livada 2 klase, površine 2976 m2 upisane u PL broj 76 k.o. Lohovo, kojoj odgovaraju po starom katastarskom operatu k.č. broj 357/5 i 357/6 k.o.o. Ripač - Lohovo, vanjknjižno vlasništvo

18.174,00

LOT 38

Nekretnina označena sa k.č. br. 861 „KOSJERNICA", u naravi u naravi pašnjak 3 klase, površine 5.149 m2 upisane u PL broj 58 k.o. Golubić, vanjknjižno vlasništvo

32.000,00

LOT 39

Nekretnina označena sa kata. broj br.17092, udio 53/100, parcela 4245/2, Naziv parcele „CERAVAC", u naravi Livada 3 klase, površine 4462 m2 i u naravi Kanal površine 38 m2, upisane u PL broj 2402 k.o. Bihać-Grad, vanjknjižno vlasništvo (ovim puem se obavještavaju suposjednici, ali istima će se i poštom dostaviti Oglas)

75.127,50

 

 

II. NAČIN PRODAJE IMOVINE

- Imovina se prodaje u zatečenom stanju. Imovina će se prodavati usmenim nadmetanjem, a početna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti manja od ponuđene cijene u oglasu. Sva pravna i fizička lica, imaju pravo učešća na usmenom nadmetanju, NAKON UPLATE DEPOZITA.

- Minimalni iznos pojedinačno ponuđenog iznosa (podizanje cijene) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 20.000,00 KM zaLot 3, 5, 30 i 31, a maksimalni iznos pojedinačnog iznosa (podizanje cijene) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 100.000,00 KM od utvrđene početne vrijednosti svakog pojedinačnog dijela ponuđene imovine.

- Imovina se može pogledati svakog radnog dana u vremenu od 11 do 14 sati, uz predhodnu najavu na telefon: 061/442-297.

 

III. USLOVI PRODAJE I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE ZA IMOVINU

- Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju nepokretne imovine imaju sva pravna i fizička lica koja do 12.03.2019 godine uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM za Lot, 3, 5, 30, 31,39. pojedinačno na na račun stečajnog dužnika broj: 1344901000859654 otvoren kod ASA BANKA DD Sarajevo Poslovnica Cazin, sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju za Lot: (broj lota), ako dokaz je treći primjerak o uplati ili mogu uplatu sredstava kao depozit izvršiti i na blagajni stečajnog dužnika pred sami početak licitacije, tj. usmenog javnog nadmetanja. Za Lot broj 32,33,37 i 38 depozit iznosi 1.000,00 KM, a način uplate je isti (na transakcijski račun ili na blagajnu stečajnog dužnika)

- Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom za nepokretnu imovinu, Lot 3, 5, 30, 31 i 39 ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat osiguranja u visini od 4.896,00 KM (iznos čini nužne troškove stečajnog dužnika u koracima objave, održavanja prodaje, itd.), ukoliko bude proglašen kupcem i ne uplati ponuđenu cijenu, a razlika od 5.104,00 KM, će se vratiti prvom ponuđaču u roku od 90 dana, a prodaja će se smatrati neuspjelom, a imovina iz Lot-a će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru. I drugoplasiranom i trećeplasiranom ponuđaču, ukoliko u rokovima ne uplate postignutu cijenu se vrši povrat depozita samo u iznosu od 5.104,00 KM, a 4.896,00 KM se zadržava za pokriće nužnih troškova stečajnog dužnika. Ponuđačima, osim tri prvoplasirana vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenja javne prodaje, umanjeno za 100,00 KM, koji služe za pokriće bankarskih i drugih nužnih troškova za povrat depozita. Drugoplasirani, odnosno trećeplasirani kupac dužan je deponovati - uplatiti prodajnu cijenu u roku od 15 dana od dan obavještenja daje prvoplasirani kupac odustao, odnosno drugoplasirani, a obavještenje će dostaviti stečajni upravnik i pozvati drugoplasiranog, odnos trećeplasiranog ponuđača da mora uplatiti postignutu cijenu u roku od 15 dana, od dana prijema obavještenja

- Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom za nepokretnu imovinu, Lot 32,33,37 i 38 ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat osiguranja u visini od 428,00 KM (iznos čini nužne troškove stečajnog dužnika u koracima objave, održavanja prodaje, itd.), ukoliko bude proglašen kupcem i ne uplati ponuđenu cijenu, a razlika od 572,00 KM, će se vratiti prvom ponuđaču u roku od 90 dana, a prodaja će se smatrati neuspjelom, a imovina iz Lot-a će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru. I drugoplasiranom i trećeplasiranom ponuđaču, ukoliko u rokovima ne uplate postignutu cijenu se vrši povrat depozita samo u iznosu od 572,00 KM, a 428,00 KM se zadržava za pokriće nužnih troškova stečajnog dužnika. Ponuđačima, osim tri prvoplasirana, vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenja javne prodaje, umanjeno za 100,00 KM, koji služe za pokriće bankarskih i drugih nužnih troškova za povrat depozita. Drugoplasirani, odnosno trećeplasirani kupac dužan je deponovati - uplatiti prodajnu cijenu u roku od 15 dana od dan obavještenja daje prvoplasirani kupac odustao, odnosno drugoplasirani, a obavještenje će dostaviti stečajni upravnik i pozvati drugoplasiranog, odnos trećeplasiranog ponuđača da mora uplatiti postignutu cijenu u roku od 15 dana, od dana prijema obavještenja

- Kupac Lot-a prije nadmetanja potpisuje Izjavu daje upoznat i sa podacima iz katastarskog i zemljišnoknjižnog ureda, u smislu vanknjižnog i knjižnog vlasništva

- Prodaja se vrši po načelu "VIĐENO KUPLJENO" i naknadne reklamacije se neće uvažavati, te svaki kupac ima pravo da prije izlaska na javni poziv izvrši uvid u javne knjige koje se vode za navedene nakretnine o svom trošku kod nadležnih službi i sudova tj. uvid u Izvod urbanističkog plana Grada Bihaća kopije katastarskog plana zemljišnoknjižne izvadke, a sve u cilju sticanja činjeničnog stanja na terenu i u dokumentaciji od sudova službi i nalaza i mišljenja vještaka geodetske i poljoprivredne struke.

- Kupac nepokretne imovine snosi sve troškove vezane za uspostavljanje vlasništva na nekretnini: troškove PDV-a poreza izrade i ovjere ugovora u vezi sa prodajom nekretnina taksom i drugim troškovima u vezi s imovinom.

- Sve informacije u vezi prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon: 061/442-297 i na web stranici http://zitopreradastecai.com/ . na facebook stranici i na PIK - u profilu http://www.pik.ba/profil/Zitoprerada/

- Svaki Lot se prodaje kao cjelina te za svaM Lot zainteresirani kupac mora predujmiti odgovarajući predujam.

- Stečajni dužnik je iznajmio dio prostorija Lot-a 5, te ukoliko kupac Lot-a 5, uplati u potpunosti svu ponuđenu cijena isti je u obavezi zajedno sa stečajnim upravnikom da obavjesti zakupoprimca prostorija Lot-a 5., da iste mora napustiti u roku od 90 dana od dana obavještenja a naknada za iznajmljeni prostor će se pod istim uslovima naredna tri mjeseca plaćati kupcu Lot-a a ne stečajnom dužniku.

Kupovinom imovine navedene u lotu 3 i 5 kupci stiču pravo služnosti nad slijedećim nekretninama:

a. prilazni pul unutar industrijske ograde koji nosi oznaku, kč.br.-2990/8zv. „Dolovi" kulture prilazniputu površini od 2120 m2, upisana u pl.br. 4915 uko Bihać Grad odnosno njoj odgovara stara k.č.br.2618/1 put u površini od 2120 m2, upisana u zk ul.br. 848 ko Bihać;

b. industrijski kolosjek označen kao kč.br. 9555-3 u površini od 6257 m2 upisana u p.l.br. 4915 ko. Bihać - Grad po novom operatu odnosno stara k.č.br 2618/16 u površini od 1221 ni2 i k.č.br. 2618/18 u površini od 5036 m2, obje upisaneuz.kul.br 848 k.o. Bihać; i

c. industrijski kolosjek označen kao kč.br.2990/10 kulture industrijski kolosjek u površini od 1300 m2 upisane u p.l.br. 4915 ko. Bihać - Grad, odnosno stara k.č. 2618/17 u površini od 1300 m2 upisane u z.kul.br.848 ko. Bihać.

- Nekretnine navedene u prethodnom stavu služiti će kupcima u svrhu za koju su izgrađeni i bilo kakvo dodatno opterećenje od strane jednog kupca na štetu drugog je isključivo zabranjeno.