Nekretnina

BADŽENI-COMERCE d.o.o. Velika Kladuša u stečaju - Prodaja zemljišta stečajnog dužnika

BADŽENI-COMERCE d.o.o. Velika Kladuša - u stečaju Polje bb, 77230, Velika Kladuša

Tel. 061 149 318; Fax. 037/ 770 900;

e-Mail: advokat.sehic@gmail.com

Račun:    3385102237041074      

UniCredit banka d.d.      

PIB-263178780005          

ID 4263178780005

Naš broj 01/19

Sanski Most 05.02.2019. godine

 

Na osnovu člana 99. stav 2. i člana 101. Zakona o stečajnom postupku („Službene novine Federacije BiH", broj 29/03,32/04, 68/05 i 42/06), a u vezi sa Odlukom odbora povjerilaca od 07.12.2018. godine, stečajni upravnik BADŽENI-COMERCE d.o.o. Velika Kladuša u stečaju objavljuje:

 

                                                                         OGLAS

                                              O PRVOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE

 

I. VRIJEME, MJESTO I PREDMET PRODAJE IMOVINE

Prodaja imovine će se održati dana 18.02.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9,00 sati u Bihaću, zgrada Općinskog suda u Bihaću kancelarija 40/3, adresa: Ul. Bosanska bb, 77000, Bihać.

Predmet prodaje je slijedeća imovina:

1.1. Nepokretna imovina

Oznaka LOT-a

Opis nepokretnosti

Početna cijena za drugu prodaju u KM

LOT1

Zemljište - pristupni put, označen kao k.č. 2363/5 k.o. Trnovi, površina 669 m2, suvlasništvo stečajnog dužnika sa 1/3;

13380,00

LOT2

Zemljište - livada 1 klase, označeno kao k.Č. 2362/1 k.o. Trnovi, povšrina 642 m2, vlasništvo stečajnog dužnika sa 1/1

38.520,00

 

II. NAČIN I USLOVI PRODAJE IMOVINE

Imovina će se prodavati u zatečenom stanju, po načelu „VIĐENO-KUPLJENO" i to kombiniranom metodom pisana ponuda - neposredno usmeno nadmetanje, a početna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti manja od ponuđene cijene u oglasu.

Minimalni iznos podizanje cijene na javnom nadmetanju iznosi 2% od zadnje utvrđene vrijednosti Lot-a, a maksimalni iznos podizanje cijene iznosi 10% od utvrđene zadnje vrijednosti Lot-a.

Imovina se može pogledati na danoj, lokacij i uz prethodnu obaveznu naj avu na telefon: 061 /149 318. Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početa nadmetanja lično dostave zatvorene pismene ponude stečajnom upravitelju, te uplate depozit u iznosu od 10% od označene cijene u ponudi za svaki pojedinačni Lot kojeg žele licitirati.

Ponuđači koji uplate depozit i odustanu od učešća na prodaji (prije ili u toku prodaje), ili se ne pojave na dan prodaje gube pravo na povrat depozita u punom uplaćenom iznosu za Lot za koji su odustali od licitaciji/prodaje. -    Ponude trebaju biti zatvorene, u neprovidnoj koverti, sa naznakom „PONUDA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ PRODAJI". U dostavljenoj ponudi pored naznačenog predmeta ponude i iskazane cijene po svakom Lot-u (naznačenog Lot-a ili Lot-ova), mora obavezno stajati originalna uplatnica o uplati traženog predujma.

Ponude koje pristignu nakon naznačenog roka za dostavljanje ponuda neće se razmatrati i iste će biti vraćene ponuđaču kao neotvorene, s tim da navedeni ponuđač i u tom slučaju gubi pravo na povrat eventualno uplaćenog depozita. Uplatu naznačenog depozita treba izvršiti isključivo na račun stečajnog dužnika broj: 3385102237041074 otvoren kod UniCredit banke d.d., sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju za Lot: (broj lota). Kupac nepokretne imovine je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu umanjenu za depozit u roku od 30 dana ođ dana dostavljanja zaključka sa kojim se isti proglašava za kupca.

Nakon uplate kupoprodajne cijene za nekretninu, stečajni upravnik će o tome obavijestiti stečajnog sudiju, koji će izdati rješenje o dosudi na osnovu kojeg će se kupac uvesti u posjed navedenog prostora, odnosno na osnovu kojeg će se naložiti nadležnom sudu i općinskim službama promjena vlasništva na navedenim nekretninama i brisanje eventualnih tereta evidentiranih u zemljišnim knjigama.

Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku konkretnu vrstu imovine, gubi pravo na povrat osiguranja, a imovina iz Lot-a će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru.

Ponuđačima, osim tri prvoplasirana, vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenja javne prodaje

Kupac nepokretne imovine dostavljanjem ponude preuzima obavezu uplate poreza na prijenos nepokretnosti i taksi za uknjižbu.

Sve informacije u vezi sa prodajom, mogu se dobiti svakog radnog dana uz prethodni kontakt na broj: 061 149 318.