Pokretnina

IP KRIVAJA doo Zavidovići - Prodaja sekundarnih sirovina

U skladu sa članom 25. i 51., a u vezi sa članom 101. 103,108. i 29. Zakona o stečajnom postupku SI. novine FBiH broj: 29/03, 32/04,42/06,52/18), te Odluke odbora povjerilaca stečajnog dužnika broj: OP-69-9/18 od 28.12.2018. godine u predmetu broj: 43 0 St 040825 10 St Općinski sud u Zenici, Stečajni upravnik oglašava:

 

OGLAS

O PRODAJI SEKUNDERNE SIROVINE

 

Objavljuje se prodaja sekundarne sirovine u Tvornici stolica osim u lotu 3. i 4. IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju, Radnička bb i zakazuje termin prodaje 07.02.2019. godine (četvrtak), u 13,00 sati u Upravnoj zgradi "Vila", Radnička bb, Zavidovići,

 

PREDMET PRODAJE-sekundarna sirovina

Početna cijena je bez PDV

1. lim do 3mm..........0,23KM/kg

2. željezo preko 3 mm .........0,32KM/kg

3. kablovi .....2.50KM/kg

4. elektromotori......0,80KM/kg

5. aluminijum......2,00KM/kg

6. karton.......0,15Km/kg

 

Oglašena imovina se prodaje prema Stručnom vještačenju vrijednosti neprodatih stalnih sredstava sačinjen od vještaka Fikret Hamidić, H.KGradaščevića 3., Zavidovići, od 13.11.2018. godine.

 

3.     UVJETI I NAČIN PRODAJE

3.1 Navedena sekundama sirovina se prodaje u fizičkom stanju na dan prodaje.

3.2 Usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove.

3.3 Pravo učešća u nadmetanju imaju sva domaća i inozemna pravna lica koja su registrovana za otkup sekundarnih sirovina sa dokumentacijom koja ih identifikuje i izvršenom uplatom depozita u iznosu od 5.000,00 KM na transakcione račune dužnika broj: 141-306-53200041-52 kod Bosna Bank International DD Sarajevo do početka prodaje.

3.4 Ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja i sekundarne sirovine se ne mogu prodati ispod početne prodajne cijene, osim ako Odbor povjerilaca drugačije ne odluči.

3.5. Cijena postignuta na javnom nadmetanju je cijena bez poreza na dodanu vrijednost. Sve ostale troškove snosi kupac.

3.7 Imovina se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" i na principu tzv; "na panju", te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne mogu uvažavati.

3.8 Prodaja sekundarnih sirovina vrši se na način da kupac demotira sekundarnu sirovinu uz nadzor radnika IP "Krivaja" do.o. Zavidovići u stečaju koji će biti zaduženi za praćenje, zatim demontiranu utovari u pratnji radnika izvrši vaganje da bi se na osnovu odvage mogla sačiniti otpremnica, a fakturisanje se vrši na osnovu odobrene cijene na prodaji, a kupac je dužan u rok od pet dana od izdavanja fakture da izvrši uplatu na račun broj: 141-306-53200041-52 kod Bosna Bank International DD Sarajevo

3.9. Prva najpovoljnija ponuda se proglašava za kupca.

3.10. Ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca, položeni novac će se vratiti u roku 5 dana od dana okončanja javnog nadmetanja.

3.11. Prije početka nadmetanja stečajni upravnik će objaviti visinu iznosa nadmetanja.

3.12. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu od 09:00 h do 15:00 h u sjedištu stečajnog dužnika i na telefon broj: 00387 32 877-874.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Dr. Hamdija Muratović