Euro-Hem d.o.o. Banja Luka

Više o Euro-Hem d.o.o. Banja Luka

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom EURO-HEM doo Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 124542 17 St, od 8.10.2018. godine, u 11.50 časova, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: EURO-HEM društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Banja Luka, Jesenjinova ulica broj 16, Banja Luka, MBS: 1-4584-00, MB: 01766007, JIB 4400961080005. 

Stečajni upravnik je Tomislav Stajčić iz Banje Luke, Ulica Vase Pelagi ća broj 48.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave stečajnom sudu svoja potraživanja u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju). Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja na žiro račun republički javni prihodi - takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti ve ća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema ste čajnom dužniku izmire bez odlaganja. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za utorak, 18.12.2018. godine, u 9.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Ulica Gundulićeva broj 108, sudnica broj 4/I. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Nalaže se Registru ovog suda i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područnoj jedinici Banja Luka da zabilježbu o otvaranju stečajnog postupka upišu u registar poslovnih subjekata, odnosno u zemljišnoknjižne registre ukoliko je stečajni dužnik vlasnik i posjednik nekretnina.
Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 8.10.2018. godine.


(57 0 St 124542 17 St-su)