Metalno d.d. Zenica

Više o Metalno d.d. Zenica

Pokretna i nepokretn

METALNO d.d. Zenica u stečaju - Prodaja cjelokupmne imovine stečajnog dužnika

"METALNO" d.d.Zenica - u stečaju

Ul. Sarajevska 376,72000 ZENICA

 

Na osnovu člana 101. 102. i 103, Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03,32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca od 29.03.2018. godine i Odbora povjerilaca od 12.10.2018. godine stečajni upravnik, oglašava:

 

TREĆE JAVNO NADMETANJE

Za prodaju imovine (stečajne mase) NEKRETNINA I POKRETNINA u vlasništvu i posjedu stečajnog dužnika "METALNO" d.d.Zenica - u stečaja

 

PREDMET PRODAJE:

A) kompleks: METALNO" POČETNA PRODAJNA CIJENA: 5.224.486,52 KM koji se satsoji od :

1.1 ZGRADA DIREKCIJE: 1990.10 m2 (Prizemlje+ I sprat)

1.2 MONTAŽNA ZGRADA: 340 m2

1.3 HALA ARMATURE: 2.042 m2

Sa opr mom: Stubna bušilica BT200, Stubna bušilica STB132, Horizontalna bušilica BORWERK, Stolna bušilica B-16, Stubna bušilica BD-4, Viševretena bušilica BERARDI, Viševretena bušilica BERARDI, Stabilna bušilica sa rashladnimuređajem RU-25, Produžna stubna bušilica sa 4 vretena, Radijalna bušilica TRB-4A ŠARLEH, Horizontalna bušilica BORWERK sa alatom, Glodalica 4/4500, Univerzalna glodalica KR 400, Uiverzalna dvostrana brusilica, Univerzalni tokarski stroj, Pila za željezo METEORA, Univerzalni tokarski stroj PA-45, Mašina za valjanje navoja UPW/25/l, Univerzalni strug PA-501 M750, Univerzalni strug PA-501M750, Univerzalni strug PA 501, Univerzalni tokarski stroj PA30, Uređaj za cilindrično navarivanjeTPK, Univerzalni strug PA, Tokarski stroj karusel ILR

 

1.4 HALA PRIPREME i HALA METALNE KONSTRUKCIJE: 5.5012 m2

a) HALA PRIPREME sa opremom: Stolna brusilica, Škare za sjedenje lima, Makaze za rezanje tima, Pantograf, Hidraulična električna presa.Pantograf sa dodatnom opremom, Makaze za sječenjelima, Plamenik venterm, Tračna pila, CNCplazmorez. Tračna pila.Mostna dizalica, Mostana dizalica

b) HALA METALNE KONSTRUKCIJE-sa opremom: Zavarivački nosač automata, Električna stabilna brusilica,Stubna bušilica, Stubna bušilica,Hidraulična presa od 250T, široj za savijanje lima SSL-12, Automat za oštrenje pila, Ručna mašina za ugaono savijanje lima, Uljnohidraulična presa. Stroj za sastavljanje i automatsko savijanje lima, Aparat za savijanje lima, Aparat za savijanje. Stroj za ravnanje limenih nosača, Hidraulična APKANTpresa, Birlik mašina za savijanje profila. Stroj za savijanje profila. Presa za probijanje rupa, Hidraulična presa-hpj-1-160, Excentar presa, Hidraulična presa AP, Jednostubna excenlar presa, Ekscentar presa ARSY-AR-160RL, Hidraulična presa

1.5 HALA FARBARA: 1.182 m2

1.6 HALA ZA PJESKARENJE 429 m2

Sa opremom: LINIJA ZA PJESKARENJE-P-2000, Gostol 1. 7 KOMPRESORSKA STANICA 65 m2

1.8 SKLADIŠTE ZA GAS 67.50 ml

1.9 HALA RUDARSKE PODGRADE 2.052 m*

Sa opremom: Stabilna stolna brusilica, Stubna radijalna bušilica, Stubna bušilica šavna, Stubna bušilica IMR 700 OS, Stubna bušilica SB 40, Presa za savijanje profila 250T, Trejnjeger-kružna testera, Hidraulična presa HERT-400,

1.10 SKLADIŠTE 168.56 m2

1.11 HALA ARMATURE (STARAl 754.69 rtč

Sa opremom: Stabilna brusilica BT-200, Vtševretenasta glava za bušilicu NP0030, Univerzalna glodalica GKA3US, Tokarski strojPA30/15, Univerzalni tokarski strojPA-B-22/75, Univerzalni tokarski strojPA-B-22/75, Univerzalni tokarski strojPA-B-22/75, Tokarski stroj PAK 300/2000, Univerzalni strug US-400 A/1000, Univerzalni strug PA501 M750, Univerzalni strug PA631 P/1500, Univerzalni strug PA631 P/1500, Univerzalni strug PA 900/M-1000, Univerzalni strug ADAPotisje, Univerzalna glodalica ALG/1000G, Krathodna rendisaljka sa priborom B.P., Univerzalni strug PA631PADA Potisje, Univerzalni strug PA 631/2000, Tokarilica TN 315 TB 0047 CNC, Kratkohodna blanjalica/rendisaljka Mod.7310

1.12 HALA TOPLANA 592 nt

Sa opremom: Kotlovi, kom. 2, REMAX-ZAGREB

1.13 MEHANLČARSKA RADNJA 49.60 m2

1.14 MAGACINSKI PROSTOR 205 m2

1.15 BENZINSKA PUMPA-TOČIONIK-neispravna

1.16 OSTALI POMOĆNI OBJEKTI

1.17 ZEMLJIŠTE 98.307: (NEGRAĐEVINSKO- 14.624 GRAĐEVINSKO-83.683);

1.18 OSTALA OPREMA I MAŠINE

1.19 PRIPADAJUĆE ZEMLJIŠTE SA VANJSKIM UREĐENJEM: (negrađevinsko-14.624 m+građevinsko-83.683); Ukupna površina zemljišta (PL 111=96.227 m2)

Objekti sa opremom i mašinama sagrađeni su i instalisani na slijedećim zemljišnim parcelama, upisanim u posjedovni list broj 111:

KO-SP JANJIĆI, ZK ULOŽAK broj: 162; k.č.301/2,307/9,307/10,307/11,307/12,307/13,307/14,307/15,307/1 i 307/16

KO SPJANJIĆI, ZK ULOŽAK broj: 163; k.č.: 166/1,151/2,159/2,159/8,161/3,161/4,165,298/3,159/11, 158/1,158/15,

KO SPJANJIĆI, ZK ULOŽAK broj: 164; k.č.: 307/5,307/6,307/7 i 307/8

KO SPJANJIĆI, ZK ULOŽAK broj: 165; k.č.: 307/3,307/4 i 307/2

KO SPJANJIC CI, ZK ULOŽAK broj: 1452; k.č. 304/1

 

B) PUTNIČKA. TERETNA VOZILA I AUTO DIZALICE:

LOT 1) Putnička vozila: HYNDAI, VOLKSWAGEN-kombi, Lada Niva (kom.2), Audi A4 TDI 2.0, FIAT DUCATO POČETNA PRODAJNA VRIJEDNOST: 12.933.33 KM

LOT 2)  Teretna motorna vozila: MERCEDES-BENZ 814, VOLKSWAGEN 70X0A, MAN 19 372, VOLKSWAGEN TRANSPORTER i RENAULT KANGO

POČETNA PRODAJNA VRIJEDNOST: 29 333.33 KM

LOT 3) Auto dizalice: HYDRA 300 T, HYDRA 150 T, TATRA 815.2,

POČETNA PRODAJNA VRIJEDNOST: 100.666,67 KM

 

C) MATERIJALI U SKLADIŠTIMA PO SPISKU:

Lot-1- Rezni i brusni materijal-  10.936.81 KM

Lot-2-Blektrode i viičana roba    101.022.15 KM

Lot-3-Elektro materijal  3.177.72 KM

Lot-4- Hemijski proizvodi    680.01 KM

Lot-5- Materijal za čišćenje restorana  137.97 KM

Lot-6- Materijal za čiščenie skladišta   599.40 KM

Lot-7-Gumeni proizvodi  5.405.75 KM

Lot-8- Rezervni dijelovi 18.923.58 KM

Lot-9-Auto-gume zaliha  285.99 KM .

Lot-10-Alat -zaliha   12.478.38 KM

Lot-11- Sitan inventar zaliha  56.00 KM .

Lot-12- Alat upotreba    54.838.79 KM

Lot-13 -HTZ-upotreba   3.518.26 KM

Lot-14- Sitan inventar-upotreba        215.02 KM

Lot-15-Autodijelovi i trgovačka roba    1.230.29 KM

Lot-16-Plinske boce kom.350 (40 KM/kom ) KM    14.000.00 KM

 

USLOVI PRODAJE:

1. Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja, uz prethodnu pismenu prijavu.

2. Javno nadmetanje za prodaju imovine održat će se u firmi "METALNO"d.d. Zenica- u stečaju, Ul.Sarajevska br.384, na dan 23.11.2018.godine (ponedeljak) u 10,00 sati.

3. Imovina se prodaje po načelu "viđeno-kupljeno" u zatečenom stanju uz mogućnost kupovine jednog ili više pravnih i/ili fizičkih lica.

Najniža ponuđena cijena ne može biti niža od početne prodajne cijene!

4. U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su prethodno uplatila depozit u iznosu od 10% od početne cijene ( najviše 10.000,00 KM a najmanje 50,00 KM) na depozitni račun stečajnog dužnika Broj: 1344811002025841 otvoren kod ASA Banke d.d. Sarajevonajkasnije na dan 21. 11 .2018.godine.

5. Prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita, naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave, sa naznakom: PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE, nužno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu stečajnog dužnika, do 23.11.2018. godine.

6. Imovinu, koja je predmet prodaje, kupci mogu razgledati svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 14,00 sati, počev od dana objavljivanja ovog oglasa u sredstvima javnog infomiisanja zaključno sa 22.11.2018. godine, što je stečajni dužnik dužan da trpi. -

7. O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču, stečajni upravnik će donijeti pismeni Zaključak. Ponuđač sa najvišom ponudom dužan je položiti kupoprodajnu cijenu umanjenu za položeni depozit u roku od 30 dana od dana objavljivanja "Zaključka o prodaji".

8. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se položeni depozit nakon zaključenja javne prodaje.

9. Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od pet dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu prodajne cijene.

10. Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od pet dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti daje sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji treba u roku od pet dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu prodajne cijene.

11. Sve poreze kao i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

12. Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor, smatra se daje odustao od kupovine a položeni depozit se ne vraća.

13. Prodaja se viši u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku, a sva detaljnija obavještenja vezana za predmetnu prodaju mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 061/140-303