Pokretna i nepokretn

JKP Komunalno d.d. Živinice u stečaju - Prodaja cjelokupne imovine stečajnog dužnika

Javni oglas za prodaju imovine JKP "Komunalno" d.d. Živinice, u stečaju

Ulica Prva ulica broj 190

 

Broj: 32 OSt 310126 17 St

 

Na osnovu člana 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine FBiH" broj 29/3, 32/04 i 42/06), odluke Skupštine povjerilaca od 10.05.2018. godine, te izvršene procjene vrijednosti imovine, ura¬đene dana 30.05.2018.godine, od strane ovlaštenog procjenitelja Jusufović Nihada, stečajni upravnik, dana r 24.09.2018.godine, objavljuje:

 

                                                                              JAVNI OGLAS

                                                   radi prve prodaje imovine stečajnog dužnika

 

I

Cjelokupna nepokretna i pokretna imovina - prva prodaja

Predmet prodaje je cjelokupna nepokretna i pokretna imovina stečajnog dužnika, koja se nalazi u Živinicama u ulici Prva ulica broj 190.

Nekretnine koje su predmet prodaje se sastoje od upravne zgrade sa dograđenim uredskim prostorom i garažama, te zgrade radionice sa dograđenom garažom. Objekti ne posjeduju projektnu dokumentaciju. Poslovni dio - sprat se sastoji od 8 kancelarija, mokrog čvora i čajne kuhinje. Prizemlje se sastoji od 3 zatvorene garaže sa kotlanom, 5 otvorenih garaža, 2 poluotvorene sa rešetkastim vratima i 1 nadstrešnicom. Drugi objekat radionice se sastoji od prostorija: portirnice, blagajne, 2 kancelarije, garderobe, priručnih magacina, kupatila, mokrog čvora i dograđenog dijela radionice sa kanalom.

Zemljišnoknjižna dokumentacija je uredna. Nekretnine su upisane u ZK uložak broj 6164, KO Živinice Grad i PL broj 443, KO Živinice Grad, na parceli označenoj kao kč.br. 1385, ukupne površine 2.780 m2, od čega pod objektima 567 m2 i gradilište 2.213 m2, sa upisnim pravom vlasništva, odnosno posjeda, sa dijelom od 1/1, u korist JKP "Komunalno" d.d. Živinice u stečaju.

Pokretna imovina se sastoji od motornih vozila i komunalne mehanizacije, montažnih objekata i opreme, lociranih na gradskoj pijacij, alati i uređaji, komunalna oprema, kancelarijski namještaj i inventar, računari i  uređaji, zalihe repromaterijala i inventara, rezervni dijelovi, kancelarijski materijal, gorivo i mazivo. Obzirom na obimnost pokretne imovine ista se neće pojedinačno navoditi u ovom oglasu, ali svi detalji su dostupni na upit, putem maila, alisabijedic@yahoo.com  i mogu se pogledati svakim radnim danom od 09,00 - 14,00 sati, na adresi stečajnog dužnika.

 

Početna cijena ukupne imovine je 1.051.542,34 KM.

Ukoliko prilikom prodajo zakazane za dan 25.10.2018.godine ne bude ponuda za kupovinu cjelokupne imovine, kako je to navedeno pod rednim brojem I ovog oglasa, na istom ročištu biće moguća prodaja samo pokretne imovine i to prema lotovima kako slijedi:

 

II

Prodaja pokretne imovine po lotovima - prva prodaja

Obzirom na obimnost pokretne imovine ista se neće pojedinačno navoditi u ovom oglasu, ali svi detalji su dostupni na upit, putem maila,alisabijedic@yahoo.com i mogu se pogledati svakim radnim danom od 09,00 - 14,00 sati, na adresi stečajnog dužnika.

LOT 1. Namjenska vozila za odvoz smeća sa pratećom opremom (Man smećara 33.414 god.proiz. 2001., Man smećara 26.314 god.proiz. 2001., Man smećara 18.224 god.proiz. 1998., Autosmećar Man 22.240, kontejneri razni 121 kom. i kante za smeće 270 kom.).

Početna cijena imovine za LOT 1. iznosi 89.680,00 KM

LOT 2. Rovokopač CATERPILLAR 434F2 god.proiz. 2016., Rovokopač IMT god.proiz. 1989.

Početna cijena imovine za LOT 2. iznosi 144. 697,00 KM

LOT 3. Traktor IMT 577 god.proiz. 1984., ULT 220 god.proiz. 1989 i oprema (plug za snijeg Cx3200, Sni-ježni plug F-2400, traktorska prikolica, solara i cisterna za traktor).

Početna cijena imovine za LOT 3. iznosi 28.700,00 KM

LOT4. FAPCisterna 16/16 god proiz. 1983., Volvo F12 godproiz. 1994., Čistilica ISLPBD god.proiz. 2009., Čistilica RAVO 500STH god proiz. 1992., MB Unimog sa solarom i plugom i oprema (kazan za cisternu FAP i agregat dizel LWA 95).

Početna cijena imovine za LOT 4. iznosi 57.500,00 KM

LOT 5. Man podizač 16.220 god.proiz. 1987., FAP Kiper 19/21 god.proiz.1989., Volvo FL6 god.proiz. 2000., Golf II god.proiz. 1989., VW teretno otvoreno god.proiz. 1997., Renault Kangoo god proiz.2006. i oprema (sniježni plug tip Spk-3 za FAP, Plug za snijeg, vučna solara kamionska, motor za kamion FAP 13/14,mo-tor za kamion FAP 16.16, motor za kamion MAN tip 240 ks, mašina za čišćenje snijega ZLS).

Početna cijena imovine za LOT 5. iznosi 48.050,00 KM

LOT 6. Alati i uređaji ( hidraulič. pumpa za vodu, pumpe muljarice, pumpa za vodu, nosač za pumpu, motorne kosilice 6 kom., motorne pile za asfalt 2 kom., motorne pile 2 kom., ususivač lišća 2 kom., cirkulari, aparat za varenje, C02 aparat, bušilica W7020, bušilica 800WAT udarna, alati za savijanje, makaze za živu ogradu Hs-81 T, rošnajderi, agregat benzin i dr.).

Početna cijena imovine za LOT 6. iznosi 8.755,00 KM

LOT 7. Pojedinačna prodaja repromaterijala za vodovodne instalacije, zaliha, rezervnih dijelova, goriva i maziva prema jediničnoj procjenjenoj vrijednosti (zbog obimnosti, 570 različitih stavki analitike, pregled dostupan na upit putem mail-a alisabijedic@yahoo.com).

Ukupna početna vrijednost imovine za LOT 7. iznosi 41.457,80 KM

LOT 8. Montažni objekti i oprema locirani na Gradskoj pijaci ( pijačni štandovi razni 21 kom., pijačne tezge 17 kom., kiosk 5 kom., rashladna vitrina, trgovačka vaga 3 kom.).

Početna cijena imovine za LOT 8. iznosi 17.560,00 KM

 

III

USLOVI PRODAJE

a) Imovina navedena pod I ili II, na prvoj prodaji se prodaje po procijenjenoj vrijednosti i ponuđena cijena ne može biti manja od utvrđene.

b) Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, domaća i strana, koja polože depozit u visini od 10.000,00KM, za imovinu navedenu pod I ovog oglasa, ili 5.000,00 KMza imovinu navedenu pod II ovog oglasa.

c) Nekretnine i pokretne stvari se prodaju po sistemu usmenog javnog nadmetanja, koje će se obaviti pred komisijom za prodaju, te će se istovremeno utvrditi najpovoljniji ponuđač i proglasiti kao izabrani kupac.

d) Uz propisanu dokumentaciju i izjave, svi ponuđači dužni su dostaviti dokaz o uplati propisanog depozita, koji se uplaćuje na račun prodavca JKP "Komunalno" d.d. Živinice u stečaju, koji je otvoren kod NLB banke dd Sarajevo, poslovnica Živinice, broj 1321102019535153.

e) Ponuđači su dužni dostaviti podatke o svom identitetu, ovjerenu izjavu da će u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuđača preuzeti na sebe obavezu uplate poreza na promet nekretnina, PDV-a i svih drugih obaveza koje su u vezi sa prometom predmetne imovine, te izjavu da nekretnine i pokretne stvari kupuju u viđenom stanju, po principu "viđeno-kupljeno", tako da se isključuju svi naknadni prigovori i reklamacije.

f) Rok za dostavljanje dokumentacije je do početka ročišta za prodaju.

g) Ročište za prodaju će se održati u prostorijama sjedišta prodavca u Živinicama u ulici Prva ulica broj 190, dana 25.10.2018. godine sa početkom u 11:00 sati.

h) Postupak prodaje i usmeno nadmetanje će voditi komisija koju imenuje stečajni upravnik. Zadatak komisije je da utvrdi ispravnost dokumentacije navedene pod tačkom e), te da rukovodi usmenim nadmetanjem, a zatim da proglasi najpovoljnijeg ponuđača, rukovodeći se pri tome isključivo najpovoljnijom ponuđenom cijenom.

i) Najuspješnji ponuđač, koji bude proglašen pobjednikom, dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja usmenog nadmetanja, a u protivnom gubi pravo na položeni depozit.

j) Svim ostalim ponuđačima će se izvršiti povrat uplaćenog depozita u roku od tri radna dana nakon uplate kupoprodajne cijene predmeta prodaje.

k) Ukoliko najuspješniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana, smatrat će se daje isti odustao od kupnje, te će se na zaključenje pozvati slijedeći rangirani ponuđač, uz uslov da ponuđena kupoprodajna cijena nije manja od početne cijene iz ovog javnog oglasa.

l) U slučaju odustanka i drugog ponuđača, pod istim uslovima može se pozvati i treći rangirani ponuđač.

lj) Predaja u posjed i slobodno raspolaganje pokretnom i nepokretnom imovinom će se izvršiti komisijski odmah po pravosnažnosti Rješenja o dosudi.

 

NAPOMENA

Imovina se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 14,00 sati. Dokumentacija - procjena vrijednosti, dokaz o vlasništvu, katastarskom upisu, kao i pokretne stvari, te ostale isprave mogu se razgledati u isto vrijeme u sjedištu društva.

Kontakt osoba je Alisa Bijedić, stečajni upravnik, koja se može kontaktirati na kontakt telefon: 061/164-125.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Alisa Bijedić, dipl.ecc.