BH Invest d.o.o. Bihać

Više o BH Invest d.o.o. Bihać

Nepoznato

Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom BH INVEST doo Bihać


Općinski sud u Bihaću, postupajući po stečajnom sudiji Aladinu Bajriću, povodom prijedloga predlagača D.o.o. "HETA" Sarajevo, ulica Hamdije Ćemerlića br. 2, zast. po direktoru Petru Bindila i Zerin Hodo, da se nad imovinom pravnog lica D.o.o. "BH INVEST" Bihać, ulica Ferhad-paše Sokolovića 8A, zast. po direktoru Jasminu Vardiću, otvori stečajni postupak, dana 19.07.2018. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Za privremenog stečajnog upravnika u pravnom licu D.o.o. "BH INVEST" Bihać sa liste stečajnih upravnika Federalnog ministarstva pravde, imenuje se Selimović Izeta, dipl. ecc. iz Bihaća, Krupska 18/I-4. Privremeni stečajni upravnik dužan je: - starati se o imovini dužnika; - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija; - izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika; - utvrditi da li je stečajni dužnik u posljednjih 5 godina prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka preduzimao pravne radnje koje bi se mogle pobijati u skladu sa odredbama člana 80. do 87. Zakona o stečajnom postupku; - utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka; - ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka; - utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka; - uraditi kontrolu poslovanja i kontrolu eventualno izvršene privatizacije. Privremeni stečajni upravnik je dužan podnijeti svoj izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

2. Ovo se rješenje objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" te se povjerioci pozivaju da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja saopće koje će mjere osiguranja na predmetima stečajnog dužnika oni zahtijevati.

Broj 17 0 St 091703 18 St

19. jula 2018. godine

Bihać