ROMANOV d.o.o. Jajce

Više o ROMANOV d.o.o. Jajce

Nepoznato

Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom ROMANOV doo Jajce


Općinski sud u Travniku, po sucu Ivi Žabić, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika "ROMANOV" d.o.o. Jajce, objavljuje sljedeći

OGLAS

Za privremenog stečajnog upravitelja društva "ROMANOV" d.o.o. Jajce, sa sjedištem u ul. Brune Bušića b.b. Jajce, imenuje se ŽELJKO LONČAR iz Travnika - Fatmić bb.

Privremeni stečajni upravitelj će: - starati se o imovini dužnika, - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija, poslovnih knjiga i dokumentacije dužnika, te odrediti koja je njegova imovina opterećena razlučnim pravom, - utvrditi da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, - ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka, te da li će ista biti dovoljna za grupno namirenje povjeritelja, - odrediti vremenski okvir trajanja stečajnog postupka, te okvirno procijeniti vrijednost imovine stečajnog dužnika, - utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka, - uraditi kontrolu poslovanja i kontrolu izvršene privatizacije. Privremeni stečajni upravitelj je dužan, podnijeti svoj izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana, od dana donošenja ovog rješenja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

Ovo se rješenje objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH", te se povjeritelji pozivaju da privremenom stečajnom upravitelju, bez odlaganja saopće koje će mjere osiguranja na predmetima stečajnog dužnika oni zahtijevati.

Broj 51 0 St 136250 18 St

26. jula 2018. godine

Travnik