Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom LALAX COMPANY d.o.o. Gradačac

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidaci onog postupka nad imovinom "LALADŽ COMPANY" d.o.o. Gradačac, za promet, trgovinu, promet i usluge, ul. Zelinja Donja bb, donio je dana 28.11.2016. godine sljedeće

 

RJEŠENJE

 

OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "LALAX COMPANY" d.o.o. Gradačac, za promet, trgovinu, promet i usluge, ul. Zelinja Donja bb, sa danom 28.11.2016. godine u 12,00 časova, matični broj subjekta 1-113852. Za likvidatora imenuje se Osmić Mirnes iz Gradačca. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije Bi H" prijave svoja potraživanja likvidaci - onom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000 (d esethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika , te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan SRIJEDA, 11.01.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati.

 

Broj 32 0 L 290102 16 L
28. novembra 2016. godine
Tuzla