Šuvalija d.o.o. Sarajevo

Više o Šuvalija d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom Šuvalija d.o.o. Sarajevo-Ilidža

Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Zajmović Hakija, rješavajući po prijedlogu predlagača Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "ŠUVALIJA" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo - Ilidža, ul. Jahijela Fincija br. 16, da se nad njim kao dužnikom otvori stečajni postupak dana 05.12.2012. godine, donio je slijedeći 


                                                                         OGLAS 

 1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "ŠUVALIJA" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo - Ilidža, ul. Jahijela Fincija br. 16. 
 2. Za stečajnog upravnika imenuje se KAMENICA MEHMED iz Sarajeva, ul. Ibrahima Ljubovića br. 1, osoba sa liste stečajnih upravnika Federacije BiH. 
 3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 05.12.2012. godine u 09,30 sati. 
 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi: Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM. Taksu uplatiti na račun br. 338000221001 9263 kod UNICREDIT BANK SARAJEVO. Razlučni povjerioci označavaju u prijavi dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. Izlučni povjerioci označavaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 
 5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. 
 6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. 
 7. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registruOpćinskog suda u Sarajevu umatičnom registarskom broju subjekta upisa broj 1-16870. 
 8. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana 05.12.2012. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 9. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan SRIJEDA 30.01.2013. godine u 09,15 sati, soba broj 231/II Istog dana nakon ispitnog ročišta održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljnjem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište). 

Broj 65 0 St 245211 12 St 
 05. decembra 2012. godine 
 Sarajevo