Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "BORGI" d.o.o. Živinice

Izmjena podataka - postupak likvidacije nad licem "MAESTRAL" Export-Import d.o.o. Kiseljak