e-usluga-na-papirni-nacin

e-usluga-na-papirni-nacin

http://www.pufbih.ba/v1/novosti/909/poziv-poreznim-obveznicima-za-prijavu-radnika

Poziv poreznim obveznicima za prijavu radnika

Objavljeno: 14.02.2017

Poštovani porezni obveznici,

Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa propisano je da se prijava za zaposlenika vrši najkasnije dan prije početka rada zaposlenika prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta, prema sjedištu te poslovne jedinice.

Pod poslovnom jedinicom podrazumijeva se svaka podružnica i jedinica u sastavu pravnog lica ili organizacije kojoj se dodjeljuje identifikacioni broj u skladu sa Pravilnikom o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije BiH.

Poslodavac koji ne prijavi zaposlenika shodno naprijed navedenom, čini prekršaj za koji su propisane novčane kazne i to: za obveznika uplate doprinosa u iznosu od 5.000,00 KM do 100.000,00 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 3.000,00 KM do 20.000,00 KM i za fizičko lice – poduzetnika u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM. Pored novčane kazne počiniocu prekršaja može se izreći i zabrana vršenja djelatnosti u periodu do šest mjeseci s ciljem sprečavanja budućeg činjenja prekršaja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva poslodavce-obveznike uplate doprinosa da prijave zaposlenika vrše shodno Zakonu i Pravilniku, odnosno prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta prema sjedištu te poslovne jedinice gdje zaposlenik obavlja poslovne aktivnosti .

Prijava zaposlenika u Jedinstveni sistem, podnosi se na obrascu JS 3100 koji se može preuzeti sa web stranice Porezne uprave FBiH u dijelu „Obrasci“, i popunjen obrazac poslodavac dostavlja nadležnoj poreznoj ispostavi i to:

  • prema sjedištu obveznika uplate doprinosa ako zaposlenik radi u sjedištu,
  • prema sjedištu poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta gdje zaposlenik i radi,

Ako ste prijavili zaposlenika prema sjedištu osnovnog subjekta, a ne prema poslovnoj jedinici gdje zaposlenik radi, neophodno je da odmah ili u što kraćem roku, za takvog zaposlenika dostavite odjavu (JS 3100) u nadležnu poreznu ispostavu sjedišta osnovnog subjekta, a zatim prijavu (JS 3100) nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu poslovne jedinice.

Svim poslodavcima koji do kraja februara 2017. godine ne postupe u skladu sa odredbama Zakona, odnosno ne izvrše prijave zaposlenika prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta prema sjedištu te poslovne jedinice gdje zaposlenik obavlja poslovne aktivnosti, Porezna uprava će biti prinuđena da izrekne naprijed navedene propisane sankcije.

NAPOMENA: Prijava i odjava zaposlenika (Obrazac JS-3100, JS-3100E) u Jedinstveni sistem ne mjenja obračun plaće, uplatu poreza na dohodak i doprinosa, kao i dostavljanje obrazaca (Obrazac 2001-Specifikacija uz isplatu plaće i obrazac MIP 1023- Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak) jer iste podnosi poslodavac-obveznik uplate doprinosa koji obračunava i isplaćuje plaću za sve zaposlenike sa uplatom zakonom propisanih doprinosa.

Vaša Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

E-usluge/servisi
E-usluge/servisi Porezne uprave Federacije BiH predstavljaju skup usluga namijenjenih poreznim obveznicima/obveznicima uplate doprinosa koje omogućuju izvršavanje obaveza putem Interneta, u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Poreznim obveznicima koji postanu korisnici e-usluga/servisa je omogućena elektronska predaja obrazaca, pregled ispravnosti predanih obrazaca i statusa obrazaca u cilju jednostavnijeg i bržeg ispunjavanja obaveza prema Poreznoj upravi.

E-Usluga u JS-u
E-Usluga u JS-u omogućava elektronsku predaju obrazaca od strane obveznika uplate doprinosa, ali ne isključuje naknadnu dostavu obrazaca u nadležnu ispostavu Porezne uprave u skaldu sa zakonskim obavezama predaje ovjerenog i potpisanog obrasca nadležnog lica. E-usluga u svim normalnim zemljama podrazumijeva elektronsku uslugu korisniku klijentu zarad oslobađanja obaveze printanja, fizičkog hodanja i generalno smanjanju troškova poslovanja kako za klijenta tako i za samu instituciju. E kako ni to kod nas nije onako kako bi trebalo biti želimo da na ovaj način skrenemo pažnju na apsurdne stvari koje se dešavaju našim poštenim poslodavcima koji nikako da se izvuku iz ralja socijalističko—komunističkog sistema i okrenu se poslovanju u skladu sa evropskim normama i sistemima.

Omogućiti nekome elektronski način komunikacije i poslovanja a u isto vrijeme insistirati na papirantoj verziji nije ništa drugo nego nostalgija za prošlim vremenima ili bolje rečeno ostavljanje prostora za mito, korupciju ili generalno zloupotrebu zakoskih olakšica od strane poreskih inspektora. 

Ako je ideja bila da se pređe na eletronski način prijava u korespodenciji sa Poreskom upravom FBiH i ako je Zakonodavac to uradio i platio, zašto Poreska uprava FBiH insistira na papirnatim podnescima od strane “svojih“ klijenata.

Zar to nije zloupotreba Zakona?
Piše li decidno u Zakonu ili Pravilniku konkretan postupak na koji se treba prijaviti ili odjaviti radnik? Naravno da ne, suština obaveze i instrukcije samog propisa je da se zaposlenik prijavi.
Ako se neko i dosjetio da Pravilnikom riješi prijavu po poslovnim jedinicama i to nije problem.
Sve to, ukoliko se radi elektronski, pa jos i putem .xml file-a, što omogućava da svaka firma iz svog ERP sistema direktno izvozi i uvozi fajlove na stranicu Poreske uprave FBiH je odlično, ali čija ideja je da zadrži papirnu obavezu?
Pozivamo direktora Poreske uprave FBiH i Ministricu finansija FBiH da se izjasne javno po ovom pitanju.
Ko je finasirao projekat elektronaske prijave radnika da bi poslodavci opet to morali raditi ručno?
Nismo toliko nepismeni da se ne može zaključiti da se u istoj rečenici „trpaju“ dvije potpuno suprotne stvari. Znamo čitati, znamo rezonovati i evo znamo se i na neki način i „buniti“.

Pitamo odgovorne, ko će firmama pokriti troškove vozila, zaposlenika koji će obilaziti opštine odjavljujući i prijvaljujući radnike shodno rasporedu zaposlenika prema potrebama firmi, a posebno onih koje imaju veliki broj poslovnih jedinica raspoređenih na skoro svim opštima npr. Kantona Sarajevo.

Je li ovo tržina ekonomija ili nečija doktrina?

Je li to diretno miješanje u poslovanje firme? Uzmimo samo primjere većih trgovačkih lanaca koji zasigurno raspoređuju svoje radnike po poslovnim jednicama shodno potrebama poslovnih procesa. Je li to znači da svaki put odjava s jedne i prijava na drugu opštinu mora biti popraćena i prijavom i odjavom odlaskom u nadležnu poresku ispostavu?

Pitamo Vas šta je smisao toga?

Jel to znači ako poreski inspektor uhvati nekog uredno prijavljenog kome se uredno uplaćuju doprinosi i porezi ali nema papirantu verziju prijave i odjave sa pečatom i potpisom nadležne poreske ispostave da će mu pisati kaznu pazi sad !!! do 100.000 KM? ( a ima elektronsku sa DLN brojem )

Ima li ovo smisla?

Šta sa građevinskim firmama, čiji radnici skoro nikada ne rade u poslovnoj jedinici u kojoj su prijavljeni?

Da li to znači da svaki novi posao, svaka nova lokacija, znači odjavi i prijavi i to papirnato?

Ne vidimo smisao osim da poreski inspektori dobijaju prostor da na neki način ucjenjunju poslodavce ili da eventualno uzimaju mito, jer je ovo propis koji je njima ostavljen na volju.

Svrha prijave elektroni je uredu, ali ovaj dio papirnatni je čista zloupotreba zakona.

Čemu certifikati koje firme dobiju od poreske, ovlaštene osobe koje mogu popunjavati prijave, čemu izjave koje se potpisuju i na kraju čemu DLN broj na samom obrascu dodijeljen softverski od poreske uprave?

Je li to strah i bojazan da zaposlenici poreske uprave neće imati šta raditi u kancelarijama ili smo emotivno vezani za pečat i potpis i nikako da se naviknemo da radimo bez njih?

Buniti se na ovo, pisati, tražiti logiku u ovome je legitimnopravo svakog obrazovanog građanina FBiH i ne trebamo stati sve dok Poreska uprava ne izmijeni svoj stav po ovom pitanu.

Zar nije bitno da se Poreska uprava bavi neprijavljenim radnicima?

Zar nije cilj da se tim radnicima plaćaju Zakonske obaveze?

Izgleda da nije.

Idemo sad poštene poslodavce proganjati čistim formalnostima.

Ne vidimo drugi razlog ovakve odluke.

Ne ide ovako. Napišete: Vaša poreska uprava.

A ovo je direktni rad protiv Vaših poštenih klijenata-poslodavaca. Stvarate pogodan teren za manipulaciju od strane inspektora.

Zapitajmo se gdje sve ovo vodi?

Utičete diretkno na troškove firmi i umjesto da ih smanjujete vi ih enormno povećavate.

 

ZAKONSKI OSNOVI

Izvor: http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/25307-pravilnik-o-podnosenju-prijava-u-js-precisceni-tekst.pdf

Član 9.

Obveznik uplate doprinosa podnosi za zaposlenika prijavu za upis u Jedinstveni sistem prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta prema sjedištu te poslovne jedinice.

Prijava za osiguranje podnosi se najkasnije dan prije od dana otpočinjanja rada kod poslodavca.

Da li ovo ubrzava ili usporava poslovne porocese?

Gdje u Pravilniku strikno piše da se obrasci dostavljaju u papirnoj varijanti?

Zašto polazite od principa državne službe i namećete ga privatnim kompanijama i zašto uvijek polazite od najgorih poslodavaca i namećete striktna i stroga pravila svima?

Nadamo se da ćete naša zapažanja uvidjeti i da ćete svoje odluke preispitati zarad onih koji svoje obaveze uplaćuju na vrijeme i koji teže u svom poslovanju europskim normama ponašanja.

S poštovanjem poštovana Poreska upravo FBiH.